Usuwanie drzew w pasach drogowych – procedury, wytyczne, dobre praktyki

Miejsce
Internet
Termin
10 maja 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
305 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie procedura wycinki drzew w pasie drogowym drogi publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu którego przedmiotem jest przedstawienie procedur związanych z usuwaniem drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych. Omawiane zagadnienia obejmować będą najważniejsze przepisy i zagadnienia praktyczne w zakresie usuwania drzew w pasie drogi oraz rolę Regionalnych Dyrekcji Środowiska w tym procesie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu pojawią się odpowiedzi na następujące pytania:
1. Po co są drzewa przydrożne? Dlaczego należy je chronić?
2. Kiedy usuwa się drzewa przydrożne (terminy, powody)?
3. Czy zawsze należy usuwać drzewa przydrożne?
4. Jakie są rozwiązania alternatywne umożliwiające zachowanie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych?
5. Dlaczego regionalne dyrekcje ochrony środowiska muszą uzgadniać projektu zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym?
6. Jaki jest zakres uzgodnień z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska?
7. Jak wygląda postępowanie dowodowe? Czy regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą przeprowadzać postępowanie dowodowe?
8. Kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić uzgodnienia projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
9. Czy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić uzgodnienia projektu decyzji ze względu na zasadę przezorności oraz zagadnienia związane z BRD?
10. Jakie elementy powinien zawierać projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, aby został pozytywnie uzgodniony?
11. Jak zaplanować i zrealizować nasadzenia kompensacyjne w przypadku usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych?
12. Kto może złożyć wniosek o usuniecie drzewa rosnącego w pasie drogowym dróg publicznych?
13. Kto może złożyć zażalenie od nieuzgodnienia projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
14. Jak wygląda postępowanie uzgodnieniowe w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego?
15. Jak wygląda bieg terminów w postępowaniu uzgodnieniowym?
16. Jak usunąć drzewa rosnące w pasie drogowym, na których są gatunki chronione (np. porosty), dziuple i gniazda?
17. Jak wygląda procedura usuwania drzew w pasach drogowych dróg publicznych na terenach obszarowych form ochrony przyrody, np. w parkach krajobrazowych lub obszarach chronionego krajobrazu?

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcje drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.
2. Przyczyny usuwania drzew rosnących w pasie drogowym.
3. Podstawy prawne usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.
4. Elementy obligatoryjne i fakultatywne wniosku o usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych.
5. Postępowanie dowodowe.
6. Rozwiązania alternatywne umożliwiające zachowanie drzew przydrożnych.
7. Nasadzenia kompensacyjne.
8. Projekt decyzji.
9. Uzgodnienia z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.
10. Procedura odwoławcza.
11. Zmiany decyzji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg publicznych, np. powiatowe zarządy dróg, wojewódzkie zarządu dróg, a także pracownicy gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, którzy przygotowują decyzje zezwalające na usunięcie drzew.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych) oraz bogatą praktykę dydaktyczną.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 5 maja 2021 r.