„Musimy skupić się na tym, by nie tylko odbierać efekty zmian prawnych. Powinniśmy mieć wpływ na normy dotyczące samorządów i ich finansów. Spróbujemy znaleźć przychylnych naszym postulatom parlamentarzystów”

To najważniejszy wniosek z wczorajszego zebrania Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST. Zebranie, prowadzone w formie zdalnej, prowadziła Przewodnicząca Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzów. Obecni byli wszyscy członkowie nowego zarządu, więc I Wiceprzewodniczący Janusz Zagórski (Skarbnik Miasta Police), II Wiceprzewodniczący Piotr Budziak (Skarbnik Gminy Zabierzów), Aneta Maciążek (Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki) oraz Wiesław Miłkowski (Skarbnik Powiatu Otwockiego). Już sam skład zarządu pokazuje, że prowadzone działania będą analizowane przez pryzmat wszystkich samorządów i ich problemów. Dzięki temu możliwe stanie się artykułowanie potrzeb, problemów i pomysłów wszystkich jednostek.

Wczorajsze obrady poświęcono w pierwszej części ustaleniom na temat nadchodzącego III Krajowego Kongresu Forów Skarbników. W rozmowach tych uczestniczył Prezes RIO Opole Grzegorz Czarnocki, reprezentujący partnera merytorycznego kongresu, czyli Krajową Radę RIO.

W drugiej części obrad dyskutowano o bieżących pracach Zarządu oraz o planach na obecną kadencję. Te prezentują się bardzo ambitnie. Nowy organ wykonawczy chce aktywnie współpracować z Regionalnymi Forami Skarbników, działającymi przy wszystkich ośrodkach FRDL. Wspólne działanie pozwoli na dokładne diagnozowanie podobnych problemów i trudności, które będzie można później rozwiązywać wspólnie. Członkowie Zarządu wspólnie zdecydowali również o konieczności nawiązania współpracy z parlamentarzystami, którzy mają za sobą pracę na rzecz samorządu, lub takimi, dla których tematy związane ze wspólnotami lokalnymi są szczególnie ważne. Ważnym punktem planu działania uczyniono także zaktualizowanie pytań i wątpliwości, przesłanych w poprzednich latach do instytucji zewnętrznych. Uzyskanie odpowiedzi w postaci wykładni szczególnie zawiłych przepisów może znacznie ułatwić pracę wielu samorządom. Za ważny uznano temat relacjonowania prac Zarządu członkom forum. W opinii członków gremium pozwoli to na dalsze pobudzenie członków i ośmieli ich w zadawaniu pytań i zgłaszaniu wątpliwości.

Wczorajszą dyskusją objęto także działania, prowadzące do centralizacji szpitali. Kilka minut wymieniano uwagi na temat tego rozwiązania, przywołując poczynione przez samorządy wydatki na poprawę infrastruktury, zaangażowane środki, przeznaczone na modernizację budynków i rozbudowę katalogu świadczonych usług. Ocena tych działań poparta była wieloma przykładami, wskazywała także na potencjalnie niebezpieczne efekty tych działań.

Na koniec zarząd zdecydował o udzieleniu poparcia dla dwóch stanowisk Krajowej Rady Forów Sekretarzy, dotyczących:

1. Wynagradzania pracowników jst, zatrudnianych na podstawie wyboru.

2. Projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim

 

Liczymy, że świeża energia i duży zapał do pracy, towarzyszące początkowi kadencji nowego zarządu, będą dobrym prognostykiem na przyszłość.