11 grudnia 2020 r. zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020! Laureatem rankingu po raz drugi została Gmina Głusk. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Jastków, która w zeszłorocznym rankingu zajmowała trzecie miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Gmina Konopnica. Wyróżnienie otrzymała Gmina Puchaczów, której wynik był mniejszy jedynie o 0,005 punktu w porównaniu z 3.miejscem.

Pełna Lista Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020 oraz prezentacja z informacjami są dostępne TUTAJ.

Ideą Rankingu Gmin organizowanego corocznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Wyniki oparte są o dane statystyczne za lata 2017–2019. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Naszą intencją jest, aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.

Celem rankingu jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa lubelskiego w sferze społecznej i gospodarczej dokonywana na podstawie danych gromadzonych przez system statystyki publicznej oraz inne instytucje publiczne. 

Do oceny poziomu rozwoju gminy wykorzystano syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących w sposób bezpośredni i pośredni potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Przy doborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym, dążąc do wyłonienia zmiennych pozwalających na pomiar i wielowymiarową ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin. Miernik syntetyczny odzwierciedla takie aspekty rozwoju lokalnego, jak: polityka finansowa, działalność inwestycyjna, aktywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, przedsiębiorczość, sytuacja na lokalnym rynku pracy, działalność kulturalna, jakość administracji publicznej, sytuacja demograficzna oraz aktywność w sferze usług społecznych. Drugim kryterium doboru zmiennych była dostępność danych w bazach danych GUS lub możliwość ich pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Zastosowanie po raz kolejny tej samej metodologii pozwala nie tylko na porównywanie poszczególnych gmin Lubelszczyzny między sobą, ale również na analizowanie trajektorii ich rozwoju w odniesieniu do wyników poprzednich edycji Rankingu.

Jak podkreśliła Natalia Gmurkowska, Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego FRDL Lublin Tegoroczna edycja Rankingu Gmin przypadła niewątpliwie na szczególny okres. Wszyscy musimy mierzyć się z kryzysem pandemicznym, który dotyka wszystkich obszarów naszego życia. Już obecnie samorządowcy szacują ubytki w swoich budżetach na ok. 10 proc. dochodów własnych. Ciekawe, że w tym tych trudnych warunkach, lokalni włodarze deklarują, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się realizować zaplanowane inwestycje i utrzymać pozycje zajmowane w rankingach.”

W dniu 11 grudnia b.r. w Sali Urzędu Statystycznego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały ogłoszone wyniki Rankingu. Laureatom okolicznościowe statuetki wręczyli dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, oraz Natalia Gmurkowska, Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego FRDL Lublin.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Zamojski, Tygodnik Wspólnota, Nowa Gazeta Biłgorajska, Gazeta Biłgorajska, Słowo Podlasia.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!