Planowanie kontroli w skali roku, kwartale oraz planowanie pojedynczych zadań kontrolnych.

online
Ważne informacje o szkoleniu

Planowanie w kontroli to proces logistyczny, część składowa systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej
 w instytucji/organizacji. Odpowiednie zaplanowanie kontroli jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju instytucji i pozwala ocenić wykorzystanie zasobów firmy oraz określić czynniki ryzyka. Planowanie kontroli może przebiegać w skali makro (rocznej), kwartalnej oraz może sprowadzać się do pojedynczych zadań. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym nabierzecie Państwo praktycznych umiejętności w planowaniu kontroli, zapoznacie się z przykładami najczęściej stosowanych rodzajów rocznych planów kontroli, poznacie metody i narzędzia wykorzystywane przy sporządzaniu planów kontroli w zależności od kontrolowanego obszaru. Dla zobrazowania problematyki szkolenia prowadząca omówi przykładowe zakresy kontroli najczęściej występujące w jednostkach samorządowych oraz przy realizacji projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zasad opracowywania rocznych planów kontroli;
 • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu planowania kontroli w skali długookresowej, rocznej, kwartalnej oraz pojedynczych zadań kontrolnych;
 • Prezentacja i omówienie stosowanych w praktyce rocznych planów kontroli;
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania kontroli;
 • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania kontroli;
 • Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania
  w planach kontroli m.in. dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych; instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Planowanie w kontroli w skali makro - tworzenie okresowego (rocznego) planu kontroli.

 1. Podstawy rocznego planu kontroli:
 1. oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa,
 2. wyniki wcześniejszych kontroli i audytów,
 3. skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach,
 4. kwoty wydatkowanych środków publicznych,
 5. możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 6. możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych,
 7. inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych,
 8. czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce podległej oraz tematyka ostatniej kontroli,
 9. trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę podległą
  lub nadzorowaną,
 10. wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego
   z wyborem podmiotów do kontroli,
 11. wybór zakresów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka,
 12. narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli.
 1. Elementy rocznego planu kontroli,
 2. Zasady przyjęcia rocznego planu kontroli,

II. Planowanie kontroli w skali kwartału omówienie i prezentacja praktycznych rozwiązań.
III. Planowanie w kontroli w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontrolnego.

 1. Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem zadania kontrolnego.
 2. Program kontroli:
 • elementy programu kontroli,
 • tryb opracowania, identyfikacji i analiza ryzyk, zatwierdzenie programu,
 • elementy, które należy uwzględnić w analizie przedkontrolnej,
 • cel kontroli,
 • określanie zakresu kontroli, tj. przedmiotu i okresu objętego kontrolą,
 • temat kontroli – określenie tematyki kontroli,
 • wskazanie dowodów niezbędnych dla dokonania ustaleń,
 1. Metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli, m.in.:
 • narzędzia kontrolne stosowane do zbierania informacji,
 • dobór procedur analitycznych adekwatnych do obszaru i rodzaju kontroli,
 • określenie sposobu doboru próby do kontroli w przypadku badania opartego
  na próbie,
 • cechy dowodów gromadzonych w trakcie kontroli (rzetelne, stosowne, racjonalne),
 1. Organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego:
 • dobór kontrolerów,
 • zakładana czasochłonność – co uwzględnić przy ustaleniu czasochłonności,
 • harmonogram kontroli,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 • terminy sporządzania dokumentów pokontrolnych,
 • terminy dodatkowych czynności pokontrolnych (np. zawiadomienie do organów ścigania, zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych),
 1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
 2. Zawiadomienie o kontroli (forma, termin),

IV. Podsumowanie zajęć - odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach administracji publicznej i jednostkach im podległych, instytucjach; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 21 listopada 2022 r.