EWIDENCJONOWANIE USŁUG HOTELARSKICH W GMINIE (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy, apartamenty i inne obiekty)

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak prawidłowo prowadzić ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie w urzędzie miasta i gminy. Omówimy wybrane i najistotniejsze zagadnienia dotyczące wpisów, zmian, dokumentacji spełniania wymagań, kontroli czy wreszcie wykreślania obiektów z ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy na temat prowadzenia ewidencji i jej praktyczne wykorzystanie;
 • Rozwianie indywidualnych wątpliwości uczestników w zakresie prowadzenia ewidencji;
 • Zdobycie wiedzy o przeprowadzaniu kontroli innych obiektów;
zwiń
rozwiń
Program
 1. Usług hotelarskie - wprowadzenie. Prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 2. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na tle innych ewidencji.
 3. Podmioty zgłaszające świadczenie usług hotelarskich: przedsiębiorcy i rolnicy.
 4. Obiekty podlegające wpisowi do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 5. Ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich w myśl ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 6. Dokonywanie wpisów do ewidencji, w tym specyfika wpisów gosp. agroturystycznych do ewidencji.
 7. Omówienie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych przez inne obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 8. Zmiany podlegające zgłoszeniu do ewidencji.
 9. Wykreślanie wpisu z ewidencji z urzędu i na wniosek.
 10. Zakres jawności informacji zawartych w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 11. Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w świetle przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców (m.in. omówienie zmiany dotyczącej przeprowadzania kontroli przedsiębiorców po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa)
 12. Ćwiczenia.
 13. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie lub zamierzający rozpocząć prowadzenie ewidencji oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. usług turystycznych w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Specjalista z zakresu ewidencji obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 24 stycznia 2023 r.