• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz sołecki w 2024 roku

Przy zgłoszeniach do 19 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zmiany w funduszu sołeckim, wprowadzone w roku 2024. Prowadząca zajęcia:
• Przedstawi aktualne przepisy dotyczące funduszu sołeckiego, jego roli i przeznaczenia, a także obowiązujących zasad obiegu dokumentacji i rozliczenia środków w 2024 roku. 
• Zaprezentuje zasady zarządzania i wykorzystywania środków funduszu sołeckiego, w tym zasady uchwalania, przyznawania raz zmiany w przyznanych pierwotnie kwotach. 
• Wskaże zasady prawidłowego rozliczenia i udokumentowania zadań zrealizowanych w roku 2023 oraz w 2024, podlegających rozliczeniu w 2025 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania funduszu, jego roli i przeznaczenia.
• Poznanie regulacji wprowadzonych do wydatków poniesionych w roku 2024.
• Zapoznanie z obowiązującymi zasadami obiegu dokumentacji i rozliczenia środków z funduszu sołeckiego w 2024 roku.
• Uzyskanie cennych wskazówek przydatnych kontrolerom wewnętrznym i audytorom oraz radnym z komisji rewizyjnych rady. 
• Poznanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Na co środki funduszu mogą być wykorzystane oraz jak prawidłowo sporządzić uzasadnienie i oszacowanie kosztów? 
- W jaki sposób ma się odbywać zebranie, aby prawnie było skuteczne, czy może odbyć się zdalnie? 
- W jaki sposób należy sporządzać dokumenty, jak szacować wartość przedsięwzięć i dokonywać rozliczeń z wydatkowanych środków?
- Jak ewidencjonować zakupione składniki wyposażenia oraz środki trwałe? 
- Jak powinien być uregulowany obieg dokumentów finansowo-księgowych? 
- Jak wnioskować i rozliczać zadania realizowane wspólnie przez kilka sołectw?
- W jaki sposób można wykorzystać „zaoszczędzone” środki z funduszu w danym roku?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe przepisy oraz zasady tworzenia i wykorzystania funduszu.
2. Fundusz sołecki, budżet obywatelski i odrębne środki na finansowanie sołectw. 
3. Zasady rozliczania wydatków funduszu oraz zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków w roku 2023 oraz 2024 – zmiana w limitowaniu wydatków roku 2024 w 2025 r. 
4. Harmonogram działań: zakres i obowiązujące terminy rozliczeń środków i działań z funduszu sołeckiego. 
5. Zasady ustalania wysokości funduszu, kwota bazowa i fundusz sołecki - kolejność działań.
6. Rola i zadania sołtysa, mieszkańców, zebrania wiejskiego w zakresie wnioskowania i przeznaczenia funduszu. Omówienie protokołu z zebrania, uchwały, wzoru wniosku z uwzględnieniem obowiązujących terminów.
7. Jakie przedsięwzięcia mogą być sfinansowane z funduszu sołeckiego na rzecz mieszkańców? Przykłady.
8. Przedsięwzięcia wspólne – zasady, ograniczenia i udokumentowanie, jak podjąć uchwałę i jak te środki ująć w budżecie?
9. Szczegółowość wniosku oraz tryb weryfikacji - akceptacja lub przyczyny oraz skutki odrzucenia wniosku: uprawnienia wójta, sołtysa oraz rady gminy. Rozwiązanie przykładu. 
10. Zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego oraz zasada wykorzystania środków „zaoszczędzonych z funduszu” - skutki organizacyjne i finansowe.
11. Uchwała budżetowa - terminy, tryb podejmowania i zabezpieczenie środków na fundusz.
12. Obieg dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków z funduszu, a zasady polityki rachunkowości,
13.  Sposób wydatkowania środków - na co można przeznaczyć środki - i rozliczenie funduszu. Zasada przyjęcia „majątku„ zakupionego ze środków funduszu - ukształtowanie odpowiedzialności wójta i sołtysa, rola pionu inwestycyjnego oraz finansowo-księgowego.
14. Nadzór i kontrola oraz omówienie najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych przez RIO i NIK.
15. Omówienie wzorów dokumentów.
16. Orzecznictwo - wybrane przykłady.
17. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia oraz doradztwo w zakresie przedstawienia rozwiązań dla indywidualnych problemów związanych z przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sołtysi, przedstawicieli rad sołeckich, działacze lokalni, radni, pracownicy pionów inwestycyjnych i finansowych dokonujących finansowania wydatków i rozliczenia, pracownicy pionu księgowości, kontroli wewnętrznej i audytu, a także radni - członkowie komisji rewizyjnych zobowiązani do dokonania kontroli wykorzystania funduszu i funkcjonowania jednostek pomocniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca – ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 19 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 czerwca 2024 r.