Inwentaryzacja w JSFP w dobie pandemii koronawirusa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19. Prowadząca przedstawi przykładową dokumentację dotyczącą inwentaryzacji oraz czynności niezbędnych w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, wskaże najczęstsze błędy oraz nieprawidłowości, wynikające z bieżącej pracy i w przypadku kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z przepisami dotyczącymi inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności dokumentacji dotyczącej prowadzenia inwentaryzacji oraz czynności niezbędnych w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych oraz etapów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych.
 • Omówienie kwestii związanych z możliwością dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, w tym nabytych do walki z korona wirusem.
 • Wskazanie zasad ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.
 • Otrzymanie wzorów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym: przykładowych druków, księgowań i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie.
 • Poznanie podstawowych błędów popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Zdobycie praktycznych podpowiedzi i wskazówek od eksperta, w celu prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, uniknięcia nieprawidłowości, zarówno w bieżącej pracy, jak i w przypadku kontroli.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne. 
2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa.
3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • uzgadnianie sald,
 • weryfikacja sald.

4. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
5. Teren strzeżony.
6. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
7. Wymóg porównania zasobu nieruchomości. 
8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:

 • opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji,
 • wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – powierzenie obowiązków przewodniczącemu jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych,
 • szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej,
 • spis z natury – praktyczne wskazówki,
 • właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury,
 • zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzaniu sald,
 • podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji,
 • znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych,
 • dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach,
 • protokół różnic inwentaryzacyjnych,
 • końcowe wnioski i rekomendacje,
 • kontrola i nadzór.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 16 kwietnia 2021 r.