Należności i zobowiązania VAT, przypis, odpis, moment powstania należności oraz zobowiązania, moment ujęcia w księgach rachunkowych oraz w ewidencji VAT, najczęściej popełniane błędy w ewidencji oraz w sprawozdaniach RB-27S

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie przekazana Państwu wiedza dotycząca zagadnień związanych z problematyką od momentu powstania ujęcia oraz rozliczania należności i zobowiązań do momentu ujęcia w księgach rachunkowych. Na bazie praktycznych przykładów przedstawione i wskazane zostaną najczęściej popełniany błędy w ewidencji oraz w sprawozdaniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, podczas których prezentowane są liczne przykłady z praktyki funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Uczestnicy będą mogli pogłębić i ugruntować swoją wiedzę w dziedzinach objętych programem szkoleniowym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przypis należności na koncie 221 – sprzedaż zwolniona oraz ze stawką VAT 23% czy 8%- błędne określanie momentu powstania obowiązku podatkowego – przykłady w zakresie świadczenia usług.
2. Przypis należności na koncie 221 a sprawozdanie RB27s – paragraf 0830 czy 0750 – przykłady w zakresie usług najmu, refakturowania mediów oraz usług wstępu(8%VAT).
3. Przypis należności na koncie 221 a zagadnienie odpisu należności – wersja z nadpłatą oraz wersja bez nadpłaty – rozliczenie VAT (zwolniona sprzedaż oraz ze stawką VAT) – przykłady błędów zwłaszcza gdy jest to sprzedaż zwolniona.
4. Przypis należności na koncie 221 , VAT należny na koncie 225 oraz brak wpłaty – rozliczenie do RB27s.
5. Przypis należności na koncie 221 , VAT należny na koncie 225 oraz wpłata długu w następnych okresach sprawozdawczych – rozliczenie do RB27s.
6. Przypis należności na koncie 221 , brak należnego za dany okres sprawozdawczy oraz brak wpłaty albo wpłata długu w następnych okresach sprawozdawczych – rozliczenie do RB27s

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi oraz pozostali pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za poprawne funkcjonowanie rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 4 maja 2021 r.