Odsetki od 40/70/100 euro oraz odsetki za 2020 rok po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z COVID-19, innych aktów prawnych i wyroku trybunału sprawiedliwości

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej na podstawie orzecznictwa w wielu różnych sprawach (transakcjach handlowych).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów związanych z windykacją odsetek oraz tak zwanych 40 euro ze szczególnym uwzględnieniem: umów ustnych, wezwań do zapłaty, naliczania odsetek, kapitalizacji odsetek, błędów w umowach dotyczących odsetek oraz innych postanowień, które mogą mieć i często mają wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowej.
 • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Transakcja handlowa – działania przedsiębiorcy na rzecz podmiotu publicznego wynikające z ustawy czy innego aktu ale nie z umowy – odsetki i 40/70/100 euro – orzecznictwo TSUE.
 2. Transakcja handlowa – umowa wzajemna i nie tylko – rozliczanie (na przykład użytkowanie wieczyste czy służebność) - odsetki i 40/70/100 euro.
 3. Transakcja handlowa a działalność wykonywana osobiście w rozumieniu podatku PIT oraz działalność nieewidencjonowana (art.5 ustawy prawo przedsiębiorców) – orzecznictwo TSUE (dyrektywa a regulacje w ustawie – zakres podmiotowy dyrektywy a ustawy) – badanie okoliczności danej transakcji (na przykład paragraf klasyfikacji budżetowej 417 jako źródło potencjalnej transakcji handlowej).
 4. Transakcja handlowa a śmierć przedsiębiorcy – zarząd sukcesyjny i kwestia art.30 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (zawieszenie biegu terminów – co to jest i jak działa) – pułapki do wymagalności i terminu spełnienia świadczenia.
 5. Umowa bez terminu płatności (standard przy umowach ustnych – termin tylko na fakturze) – odsetki po 30 dniach (orzecznictwo) nawet gdy termin z faktury jest krótszy niż 30 i opóźnienie powstaje w okresie tych 30 dni a odsetki 7% i 9.5%(11.5%) albo tylko 9.5%(11.5%) – praktyka sądowa.
 6. Odsetki od 40/70/100 euro – odsetki od dnia opóźnienia – 7% albo 9.5%(11.5%) – odsetki od dnia złożenia pozwu, od dnia doręczenia pozwu dłużnikowi, od dnia następnego po dniu płatności wskazanym we wezwaniu – praktyka sądowa.
 7. Moment spełnienia świadczenia pieniężnego (orzecznictwo TSUE w sprawie terminu spełnienia świadczenia) a regulacje umowne sprzeczne z ustawą/dyrektywą.
 8. Wezwanie do zapłaty – jak przygotować (podstawy prawne z KC).
 9. Wyliczenia na potrzeby pozwu – należność główna, odsetki, 40/70/100 euro – błędy w wyliczeniach, błędy w treści pozwu a art.321KPC;
 10. Kapitalizacja odsetek – należność główna oraz 40/70/100 euro – przykłady.
 11. Zastosowanie art.451KC (zarachowanie) w odniesieniu do 40/70/100 euro i odsetek w tym także zapłata zaległości w ramach MPP (tak zwany Split payment).
 12. Zastosowanie art.5KC przez dłużnika – jak się bronić (argumenty) – orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz zastosowanie art.5 KC przez wierzyciela jako strzał w kolano (występuje w praktyce). Czy powtarzające się opóźnienie na kwotę 12 złotych brutto przy dzierżawie gruntu rolnego w trakcie trwania umowy dają prawo dłużnikowi do korzystania z art.5 KC powołując się na dysproporcję pomiędzy kwotą długu a kwotą 40 euro – takie zachowanie dłużnika stoi w sprzeczności z celem dyrektywy dając prawo do 40 euro – praktyka sądowa.
 13. Transakcja handlowa i jej rozliczenie – postepowanie restrukturyzacyjne oraz upadłość – pułapka związana z pozwem.
 14. Transakcja handlowa a harmonogram płatności – najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste a świadczenie jednorazowe płacone w ratach – różnice (pytanie prejudycjalne sprawa C – 199/19 (27 luty 2019 roku – 40 euro od umów najmu i dzierżawy – harmonogram płatności). Wyrok TSUE z 15 grudnia 2016 r. w sprawie C‑256/15 (kwestia najmu jako działalność gospodarcza – zakres zastosowania dyrektywy).
 15. Przepisy przejściowe oraz przerwanie biegu przedawnienia – procedury, rozliczenia oraz dyscyplina finansów publicznych(za co i kiedy).
 16. Nieprawidłowości oczywiste oraz uchybienia w rozliczaniu transakcji handlowych – przykłady.
 17. Umowy – postanowienia dotyczące odsetek, zarachowania itd. – błędy skutkujące dyscypliną finansów publicznych i nie tylko.
 18. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracownicy windykacji odpowiedzialni za dochodzenie należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 14 kwietnia 2021 r.