Podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2021 roku. Nowości i bieżące problemy

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawienie w praktyczny sposób problematyki opodatkowania nieruchomości w 2021 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie. Zostaną także omówione najnowsze zmiany na 2021 r w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie tarczy antykryzysowej w kontekście podatków,
 • Przedstawienie projektowanych zmian od nieruchomości kolejowych,
 • Omówienie postępowań podatkowych,
 • Przedstawienie terminów przedawnienia wymiaru podatku w przypadku wadliwej informacji podatkowej,
 • Problematyka opodatkowania budowli,
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Tarcze antykryzysowe: przykładowe wzory uchwał w zakresie zwolnień i przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości na 2021 r. Czy można wstecznie zrezygnować z podatku od nieruchomości? Czy można uzależnić zwolnienie z podatku od nieruchomości od tego, czy beneficjent nie ma zaległości podatkowych?
 2. Co dalej z terminami załatwiania spraw podatkowych w 2021 r. Czy można w trakcie roku uchylić uchwałę w sprawie inkasa podatków? (w ramach oszczędności). Automatyczne kwalifikowanie nieruchomości firm do najwyższej stawki sprzeczne z Konstytucją RP - UWAGA! najnowszy wyrok. Kiedy zabytek jest zwolniony z podatku od nieruchomości – UWAGA! najnowszy wyrok.
 3. Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty? W tym jak opodatkować drogi transportu rolniczego, czy grunty o symbolu "Tp", Wsr-PsIV, W-ŁIV, dr-W?
 4. Działania organu podatkowego, mające na celu opodatkowanie nieruchomości podatnika, który ma siedzibę/miejsce zamieszkania za granicą.
 5. Opodatkowanie w 2021 r. nieruchomości kolejowych (w tym projektowane zmiany).
 6. Postępowanie podatkowe i samoobliczanie:
  1. czym jest prekluzja dowodowa w procedurze podatkowej? Czy już obowiązuje?
  2. zapoznawanie podatnika z materiałem dowodowym w przypadku pracy zdalnej urzędu,
  3. odblokowanie doręczeń zastępczych,
  4. postępowanie elektroniczne i postępowanie tradycyjne, czy doręczenia elektroniczne już obowiązują? Co to znaczy przesyłka hybrydowa? Czas na e-doręczenia – nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych,
  5. czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego wniosku mailem jest skuteczne?
  6. co dalej z terminami procesowymi i materialnymi w dobie pandemii? Czy ponownie mamy zawieszenie/wstrzymanie ich biegu?
  7. obowiązek informacyjny gmin w związku z pierwszą czynnością skierowaną do strony (np. wszczęcie postępowania podatkowego, wezwanie, odmowa wszczęcia postępowania),
  8. tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej kwocie podatku? Czy osoba prawna ma taki obowiązek? - wyjaśnienia MF,
  9. kiedy wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
  10. czy dane zawarte w informacji podatkowej wiążą organ podatkowy? Czy dane zawarte w deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy?
  11. podpisywanie decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  12. czy można wydać decyzję niektórym współwłaścicielom? jak prawidłowo wydać decyzję wymiarową współwłaścicielom? (wyjaśnienia RIO),
  13. zasady doręczania decyzji przy współwłasności? Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację?
  14. śmierć właściciela a wymiar podatku (decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy – wzór),
  15. jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF, a jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?
  16. składanie informacji/deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy podatnik może złożyć kilka deklaracji,
  17. czy brak opłaty od pełnomocnictwa wpływa na ważność pełnomocnictwa?
  18. czy doręczenie decyzji/postanowienia jest skuteczne, jeśli pismo zostanie wysłane z pominięciem pełnomocnika? Czy wadliwe doręczenie można naprawić? W jaki sposób?
 7. Termin przedawnienia wymiaru podatku w przypadku wadliwej informacji podatkowej bądź złożonej po terminie; Za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2021 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku. Termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych i za jaki okres wstecz?
 8. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?
 9. Jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą). Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowszy wyrok i jak ten wyrok „się ma” do wyroku TK z 13 grudnia 2017 r.? Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?
 10. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy. Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.
 11. Problematyka opodatkowania budowli:
  1. ustalanie podstawy opodatkowania budowli,
  2. czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości,
  3. ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych? Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Najnowsze orzecznictwo,
  4. podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych,
  5. czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, opodatkowanie urządzeń technicznych
  6. czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
  7. jaki podatek od infrastruktury narciarskiej?
 12. Najnowsze orzecznictwo:
  1. w tym najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie elektrowni wiatrowych, podziemnych garaży, obiektów przesyłowych,
  2. czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?
  3. czy w okresie epidemii organ podatkowy mógł wydawać negatywne decyzje?
  4. opodatkowanie parkingu na dachu budynku,
  5. czy biogazownia podlega opodatkowaniu?
  6. opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej i hali namiotowej,
  7. czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych,
  8. czy część nieruchomości przeznaczona na cele mieszkalne duchownych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniona z podatku?
  9. podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
  10. czy "wystawka" przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa,
  11. kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?,
  12. opodatkowanie urządzeń reklamowych na dachu budynku,
  13. opodatkowanie gruntów i budowli ośrodka sportu oddanych do bezpłatnego używania,
  14. nabycie w trakcie roku przedmiotów opodatkowania – czy wzruszamy decyzję ostateczną?
  15. ujawnienie budynku po "wymiarze" – czy wzruszamy decyzję ostateczną?
  16. opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni,
  17. budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
  18. czy słup reklamowy to budowla,
  19. kwalifikacja obiektów - budowla czy budynek?
  20. jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia?
  21. czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?
  22. stosowanie Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  23. czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
  24. kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik,
  25. opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 13. Dyskusja. Pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy gmin, pracownicy urzędów, zajmujący się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, pracownik RIO, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 15 kwietnia 2021 r.