Procedury zdejmowania ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania w jsfp w 2022 r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Na jednostkach sektora finansów publicznych spoczywa obowiązek posiadania wyłącznie takich składników majątkowych, które są zdatne do użytku oraz faktycznie wykorzystywane do realizacji jej celów statutowych. Niestety w wielu jednostkach nadal przechowuje się zbędne składniki majątkowe, zużyte, uszkodzone lub te, które zagrażają bezpieczeństwu. Podczas proponowanego szkolenia, prowadząca przestawi właściwe zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, w szczególności dotyczące przeglądu składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak postępować z rzeczowymi składnikami mienia ruchomego, które z różnych względów nie przynoszą żadnych korzyści ekonomicznych jednostce, są zniszczone, zużyte, zbędne lub po prostu nie nadają się już do dalszego wykorzystania. Udział w zajęciach pozwoli zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącym stosowaniu przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie właściwego sposobu postępowania w odniesieniu do gospodarowania rzeczowymi składnikami w jednostce oraz przeanalizowanie zasad gospodarowania nimi w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Omówienie kwestii odpowiedzialności kierownika i pracowników za gospodarowanie majątkiem jednostki i powierzone mienie.
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób powołać komisje, dokonywać okresowych przeglądów oraz jak należy postąpić w przypadku zbędnych lub zepsutych składników elektronicznych.
 • Przedstawienie krok po kroku, jak prawidłowo należy właściwie zewidencjować i zlikwidować zdejmowane ze stanu składniki zniszczone, zużyte, uszkodzone, przeterminowane lub postawione do nieodpłatnego przekazania innej jednostce.
 • Wskazanie norm postępowania dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym likwidacji i utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Przedstawienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i problemów, związanych ze zdejmowaniem ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Otrzymanie przykładowych zarządzeń, regulaminów i wzorów niezbędnych druków.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 2. Zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych, posiadanie oraz przegląd składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki (także podległej) za gospodarowanie majątkiem jednostki, sposoby powierzania i rozliczania, przedstawienie odpowiedzialności materialnej.
 4. Odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 5. Kontrola majątku – ewidencje, opisy na dokumentach źródłowych, znakowanie składników majątkowych oraz ich inwentaryzacja.
 6. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej statutowej działalności jednostki.
 7. Ustalenie procedur zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.
 8. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej, komisji likwidacyjnej, komisji kasacyjnej, czy komisji wspólnej – powołanie, zasady działania, przykładowy regulamin, dokumentacja.
 9. Podstawa wyksięgowania z ewidencji składników majątkowych – przykładowe księgowania.
 10. Fizyczna likwidacja składników – ewidencja, księgowania.
 11. Darowizna między samorządowymi jednostkami – wniosek, protokół zdawczo-odbiorczy, obieg dokumentów finansowo–księgowych.
 12. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 13. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw; jednostek oświaty, w tym szkół, przedszkoli, poradni; pomocy społecznej; urzędów pracy; instytucji kultury, sportu, itp.), odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję wyposażenia, pracownicy pionów finansowo-księgowych, kontrolerzy oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 12 sierpnia 2022 r.