• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Upoważnienia i pełnomocnictwa w jsfp. Powierzenia oraz odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu upoważnień i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostki sektora finansów publicznych oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowa analiza zagadnień z zakresu problematyki udzielania upoważnień i pełnomocnictw dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości, sprawozdawczości oraz zamówień publicznych. Powyższe kwestie zostaną omówione z perspektywy funkcjonowania jednostek posiadających własną obsługę finansową oraz zewnętrzną, realizowaną przez centra usług wspólnych. Krok po kroku przeanalizujemy także zagadnienia związane z wygaszaniem, cofaniem upoważnień i powierzeń oraz zachowaniem ich ciągłości. Szkolenie będzie prowadzone w ujęciu praktycznym – analizowane zagadnienia zostaną poparte licznymi przykładami.
Podczas zajęć odpowiemy na kluczowe pytania:
• Jak prawidłowo umocować do działania zastępcę głównego księgowego i kto to powinien zrobić?
• Kontrasygnata w jednostkach organizacyjnych oraz kontrola wstępna – kto może ją realizować?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z udzielaniem i wygaszaniem czy też cofaniem upoważnień i pełnomocnictw w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostek administracji publicznej.
• Zdobycie informacji na temat zasad przypisywania i ponoszenia odpowiedzialności służbowej oraz z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby zajmujące się szeroko pojętą gospodarką finansową, rachunkowością czy zamówieniami publicznymi.
• Zapoznanie z najczęściej pojawiającymi się błędami i nieprawidłowościami w przedmiotowej procedurze.
• Poznanie konkretnych rozwiązań dotyczących wdrażania upoważnień oraz pełnomocnictw.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym wzorów pełnomocnictw i upoważnień, niezbędnych do prawidłowej i sprawnej realizacji obowiązków.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Różnica pomiędzy upoważnieniem, a pełnomocnictwem.
2. Wprowadzenie - przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń w zakresie:

• Gospodarki finansowej.
• Rachunkowości.
• Zamówień publicznych.
• Rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
3. Powierzenie obowiązków skarbnikowi/głównemu księgowemu (wzory wymaganych powierzeń).
4. Powierzenie obowiązków osobie realizującej obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (centrum usług wspólnych) - wzory wymaganych powierzeń.
5. Zasady kontroli/zatwierdzania wybranych dokumentów jednostek w przypadku ich obsługi przez CUW – powiązana z tym odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

• Dokonywanie kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej.
• Zatwierdzanie do wypłaty (wydawanie dyspozycji) dokumentów księgowych.
• Kontrola wstępna skarbnika/głównego księgowego.
• Podpisywanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
• Przykłady gotowych powierzeń, skutkujących odpowiedzialnością pracowników jednostki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.
6. Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
• Różnica między kontrasygnatą i kontrolą wstępną.
• Czy w przypadku zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej?
• Przekazanie przez skarbnika upoważnienia do kontrasygnowania umów (wzór).
7. Skarbnik/główny księgowy jako członek komisji przetargowej (wzór powierzenia w zakresie zamówień publicznych).
8. Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń:

• Czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki?
• Wygaszanie, cofanie powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki.
• Zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa.
9. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
• Powierzenia dla kierowników jednostek.
• Odpowiednie umocowanie zastępców kierowników jednostek.
10. Pozostałe powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
• Dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu (wzór przekazania powierzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych).
• Zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez wójta/burmistrza/prezydenta/zarząd jst na podstawie zapisów w WPF.
• Odpowiedzialność za inwentaryzację – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzoną przez CUW – kto przeprowadza inwentaryzację i kto za nią odpowiada (w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji), wzór powierzenia odpowiedzialności za inwentaryzację. Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
• Odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia obowiązków.
• Odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
• Upoważnienie do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
11. Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów.
12. Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, sekretarze, kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy, zajmujący się obsługą finansowo- księgową, pracownicy merytoryczni, zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością lub kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2024 r.