Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego COMPLIANCE, ETYKA I WALKA Z NADUŻYCIAMI W SEKTORZE PUBLICZNYM

zaproszenie i program spotkania

269 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego).

Ważne informacje o szkoleniu

spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i wszelkiego rodzaju nadużyciami w sektorze publicznym. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników” podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach. Dodatkowo wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego jako jednostki współpracujące na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu muszą wdrożyć obligatoryjną instrukcję na wypadek podejrzenia popełnienia tych przestępstw (art. 83 ustawy). Co więcej, opublikowany projekt ustawy o ochronie sygnalistów przewiduje kolejne obowiązki sektora samorządowego w zakresie przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i ochrony sygnalistów.  

Celem wystąpienia jest zapoznanie Państwa z zarysem problematyki związanej z powyższymi zagadnieniami i przedstawienie podstawowych regulacji w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

Panel I
Antykorupcja i etyka - jak wykazać należytą staranność w zapobieganiu nadużyciom

1.Najnowsze standardy - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
2.Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
3.Istota i formy korupcji w sektorze publicznym.
4.Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
5.Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji.
6.Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
7.Elementy systemu antykorupcyjnego:
- Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji.
- Ocena ryzyka korupcyjnego.
- Elementy procedury - polityka prezentowa i rejestry korzyści.
- Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
- Misja służby publicznej i budowanie jej etosu.
- Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu.
- Przykłady sytuacji konfliktu interesów i zagrożenia korupcyjnego.
- Kompetencje i zadania pracowników.
- Monitorowanie i ocena zgodności.
- Utrwalanie prawidłowych postaw i budowanie świadomości – szkolenia.
- Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje.
8.Etyka i kultura etyczna w organizacji.
- Istota etyki w pracy urzędu.
- Zasady etyczne.
- Znaczenie etyki zawodowej w kształtowaniu postaw pracowników samorządowych.
- Wiedza i świadomość etyczna.
- Szkolenia zespołu – utrwalanie prawidłowych postaw – zapoznawanie zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za nadużycia.
- Zarządzanie a promowanie postaw etycznych – rola przełożonego.

Panel II
JST a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


1.Dlaczego organy JST muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
2.Starostwa a NGO – szczególne obowiązki.
3.Obligatoryjna instrukcja postępowania w każdej JST na wypadek podejrzenia prania pieniędzy (art. 83 ustawy).
4.Współpraca z Generalnym Inspektorem i przekazywanie informacji po nowelizacji w 2021 r.
5.Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.
6.Instytucje obowiązane – uwaga na wynajem nieruchomości.
7.Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje:
- Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa w JST (art. 83 ustawy).
- Elementy składowe instrukcji krok po kroku.
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
- Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad ich działania.
- Rejestr powiadomień.
- Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem – o czym pamiętać?
- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.
8.Dodatkowe obowiązki starostw w kontekście NGO – nadzór i kontrola nad fundacjami i stowarzyszeniami a AML, co i jak sprawdzać?
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 31.10.2021 r. obowiązek wpisu także dla fundacji i stowarzyszeń.
- Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – raportowanie o zasobach kadrowych starostw.
- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy - przeprowadzenie kontroli.

Panel III – Sygnaliści – elementy procedury na podstawie opublikowanego projektu ustawy

1.Informacje wprowadzające – prosty, tani i efektywny system w organizacji.
2.Mamy projekt ustawy o sygnalistach – ochrona na gruncie nowych przepisów:
- Zakres przedmiotowy – jakie naruszenia mogą być raportowane?
- Sygnalista anonimowy – wyzwanie dla organizacji.
- Wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń.
- Podmioty zobowiązane.
- Opracowanie i wdrożenie indywidualnej procedury, szkolenia.
- Wypracowanie modelu przesyłania i odbierania zgłoszeń.
- Gromadzenie i analizowanie dowodów.
- Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – kluczowy etap procedury.
- Analiza zgłoszenia i plan działania (materiał dowodowy, dialog z sygnalistą, kontakt z zainteresowanymi, skład zespołu wyjaśniającego) .
- Informacje zwrotne udzielane sygnaliście - terminy.
- Wyciąganie konsekwencji i podejmowanie działań naprawczych

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną kancelarię, od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, procedurami ochrony sygnalistów, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, przygotowuje oceny ryzyka, instrukcje postępowania, regulacje wewnętrzne i procedury prezentowe. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz kurs organizowany przez CBA, na Uniwersytecie Ekonomicznym wykłada m.in. przedmioty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i korupcją. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 29 listopada 2021 r.