Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego- Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych. Nowe uproszczenia procedur administracyjnych w postępowaniach prowadzonych przez JST

399 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23 stycznia 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Urząd Gminy, Urząd Miasta czy Starostwo Powiatowe dla lokalnej społeczności jest miejscem,
w którym spodziewają się załatwić wszelkie sprawy. Niejednokrotnie realizacja takich wniosków jest niemożliwa ze względu na brak podstawy prawnej, która umożliwiłaby pozytywne ich rozpatrzenie. Do takich spraw należy poświadczanie za zgodność z oryginałem różnych dokumentów czy potwierdzanie własnoręczności podpisów na wszelkiego rodzaju poświadczeniach, oświadczeniach czy nawet umowach cywilno-prawnych. Pracownicy urzędów, działający z upoważnienia Wójta/Burmistrza/Prezydenta/ Starosty bardzo często mają wątpliwości czy przedłożony dokument może być potwierdzony przez organ, który reprezentują, czy może należałoby wnioskodawcę „odesłać" np. do notariusza. Szkolenie pozwoli te wątpliwości rozwiać. Omówione zostaną przepisy regulujące kwestie potwierdzeń przez organ JST dokumentów (także obcojęzycznych) za zgodność oraz dotyczące potwierdzania własnoręczności podpisów (Prawo o notariacie , KPA, KC, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Prawo wekslowe, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, służby ochrony państwa, państwowej straży pożarnej i służby celno-skarbowej oraz ich rodzin , Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin).
Dodatkowo omówione zostaną zmiany upraszczające procedury administracyjne wprowadzone ustawą, która weszła w życie w listopadzie ub. roku , a uczestnicy otrzymają skondensowane autorskie opracowanie dotyczące zmian przepisów pozostających w zakresie działania JST i ich jednostek organizacyjnych przydatne w codziennej pracy sekretarza.

zwiń
rozwiń
Program

1.Zasady poświadczeń dokonywanych przez notariusza - Prawo o notariacie
•poświadczanie własnoręczności podpisu
•poświadczanie za zgodność dokumentów
•poświadczanie pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
•opłaty notarialne
2.Poświadczanie dokumentów w postępowaniach administracyjnych
•jakie dokumenty mają charakter dokumentów urzędowych ( z uwzględnieniem dokumentów w języku obcym przetłumaczonych lub nie przetłumaczonych) - orzecznictwo
•język dokumentów ( język urzędowy a język pomocniczy)
•czy oryginał jest zawsze konieczny
•czy tłumaczenie jest zawsze konieczne
•osoby uprawnione do poświadczania za zgodność - upoważnienie ( wymogi)
•czynności podejmowane przez upoważnione osy podczas potwierdzania
•dokumenty poświadczone przez adwokata, radcę prawnego , rzecznika patentowego, doradcę podatkowego - warunek uznania w postępowaniach prowadzonych przez JST
•poświadczanie za zgodność w formie elektronicznej - warunki uznania
•opłaty skarbowe ustawa o opłatach skarbowych
•zwolnienia z opłat skarbowych ( stopnie pokrewieństwa i powinowactwa, zstępni , wstępni)
•przykładowe wzory stosowanych pieczęci
•przykładowe wzory upoważnień
3.Poświadczanie przez organy JST własnoręczności podpisu
•kiedy i na jakich dokumentach można tego dokonać - podstawy prawne 
•poświadczenia a oświadczenia
•opłaty skarbowe - ustawa o opłatach skarbowych
4.Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - zmiany dotyczące JST  

Uwaga : uczestnicy otrzymają autorskie opracowanie zmian przepisów dotyczących zadań JST

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń