• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dane osobowe w projektach finansowanych ze środków UE z omówieniem zmian w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi problemami dotyczącymi ochrony danych osobowych w projektach finansowanych ze środków unijnych, w tym w zakresie prowadzonej dokumentacji, obowiązków informacyjnych, klauzul zgód oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą. Przeanalizujemy aktualnie obowiązujące przepisy i omówimy obowiązki z nich wynikających. Wyjaśnimy wątpliwości prawne dotyczące stosowania RODO przez IZ, IW i IP oraz praktyczne problemy pojawiające się na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych w obszarze realizacji projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i podstaw przetwarzania danych w relacjach wynikających z udziału w finansowaniu projektów przez UE.
• Wyjaśnienie wątpliwości prawnych stosowania RODO na poszczególnych etapach realizacji projektu unijnego.
• Wskazanie zakresu przetwarzania danych osobowych w projektach unijnych, podstaw przekazywania danych podmiotom zewnętrznym oraz obowiązków wynikających z relacji z podmiotem danych.
• Poznanie zasad dokumentowania operacji przetwarzania danych osobowych i ich podstawy prawne oraz podstawy przekazywania danych podmiotom zewnętrznym oraz procedury informowania osób o formule przetwarzania danych osobowych.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek, wyjaśnienie wątpliwości oraz poznanie odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące ochrony danych osobowych w obszarze projektów finansowanych z UE.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – definicja i znaczenie.
2. System instytucjonalny wdrażania i wydatkowania funduszy unijnych.
3. Podstawy prawne wydatkowania funduszy unijnych w tym podstawy prawne realizacji projektów unijnych w świetle RODO.
4. Struktura organizacyjna realizacji projektów i jej konsekwencje prawne dla ochrony danych.
5. Sposób i cel przetwarzania danych w projektach i ich wpływ na status prawny podmiotów, biorących udział w projektach.
6. Przetwarzanie danych osobowych w projektach.
7. Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych.
8. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Beneficjenci programów unijnych i osoby obsługujące beneficjentów, inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych i specjaliści ds. programów unijnych, osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych w obszarze projektów finansowanych z UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 13 marca 2024 r.

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.