Prawidłowe stosowanie zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola wydatkowaniu pieniędzy ze środków UE jest bardzo szczegółowa i obejmuje, wszędzie gdzie ma to zastosowanie, prowadzenie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dla osób nie posiadających doświadczenia i praktyki związanej z zamówieniami publicznymi, może być zaskakujące jakie uchybienia mogą prowadzić do naliczenia korekty finansowej sięgającej nawet całości kosztów kwalifikowanych. W tych procedurach wszystkie zapisy i ich dokumentowanie ma znaczenie prawne, dlatego od osób zajmujących się rozliczaniem projektów wymagana jest pogłębiona wiedza w tym temacie oraz wysoka skrupulatność w działaniu. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w webinarium podczas którego ekspert omówi i wyjaśni wszelkie formalności oraz czyhające „pułapki”, aby pomóc Państwu w uniknięciu kosztownych błędów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z regulacjami dot. procedur zakupowych, stanowiących element umowy o dofinansowanie projektu z funduszy UE.
  • Przedstawienie prawidłowego toku postępowania.
  • Przestrzeżenie przed ew. konsekwencjami nieprawidłowego toku postępowania.
  • Zapoznanie się z case study z własnej praktyki eksperta.
  • Omówienie zmian w projekcie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla nowej perspektywy 2021 – 2027.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Zastosowanie „Zasady konkurencyjności" w kontekście obowiązywania PZP.
2.  Zasada konkurencyjności w projekcie – tryby i progi.
3.  Szacowanie wartości zamówienia.
4.   Opis przedmiotu zamówienia.
5.  Warunki udziału w postępowaniu. 
6.  Kryteria oceny ofert.
7.   Wybór najkorzystniejszej oferty. 
8.  Dokumentowanie zamówienia.
9.  Prawidłowa publikacja zapytania ofertowego – warsztat.
10.   Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości.
11.   Najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dla nowej perspektywy 2021 – 2027.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji realizujących i rozliczających projekty finansowane ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Związany z zamówieniami publicznymi przez całą karierę zawodową, tj. od 2001 roku, na wielu płaszczyznach (teoria i praktyka), i w wielu rolach m.in. pełnomocnik kierownika zamawiającego, wykonawca, członek komisji przetargowej, wykładowca, audytor. Najczęściej współpracuje z przedstawicielami samorządu terytorialnego, a także Lasów Państwowych oraz parków narodowych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 21 listopada 2022 r.