KURS: Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu kurs, którego celem jest podniesienie umiejętności w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w świetle obowiązujących przepisów.
Program kursu koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów występujących w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków. Każde zagadnienie zobrazowane zostanie zrzutem z ekranu z Programu Płatnik.
Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie kwestii wynagrodzeń za pracę, dokumentacji wynagrodzeń, listy płac, niepieniężnych świadczeń dla pracowników w kontekście rozliczeń z ZUSem i rozliczeń podatkowych, świadczeń wyłączonych z podstawy wymiaru składek ZUS, wynagrodzeń chorobowych, zasad rozliczeń świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obowiązków płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF.
• Zapoznanie się ze zmianami od 2022 r. w zakresie rozliczeń z ZUSem wynikających z ustawy „Polski Ład”.
• Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu rozliczeń z ZUSem.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
• Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać trudności dotyczące rozliczeń z ZUSem oraz jak uchronić się przed nimi w przyszłości.
• Zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Wynagrodzenie za pracę.
2.   Dokumentacja wynagrodzeń.
3.  Lista płac – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą „ Polski Ład”.
4.  Niepieniężne świadczenia dla pracowników a ZUS i podatki.
5. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac.
6.  Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
7.  Wynagrodzenie chorobowe.
8. Zasady rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2022 roku.
9.   Potrącenia z wynagrodzenia.
10. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
11.  Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R). 
12.  Rozrachunki z ZUS z tytułu wypłacanych świadczeń pieniężnych.
13.  Zatrudnianie cudzoziemców – wybrane zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kard i płac odpowiedzialni za naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, pracownicy działów księgowości dokonujący rozliczeń z ZUSem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 29 czerwca 2022 r.