Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Jak skutecznie rozliczyć jednostkę/firmę w PFRON?

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz możliwości ubiegania się pracodawcy o dofinansowanie z PFRON w tym zakresie. Wskażemy przepisy prawne regulujące m. in. kwestie czasu pracy, urlopu, przerw, czy udziału w turnusie rehabilitacyjnym. Szczegółowo omówimy kwestię rozliczeń z PFRON w zakresie wskaźnika 6%, naliczania wpłat oraz karnych odsetek, wielkości i warunków otrzymania dofinansowania w zależności m. in. od ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwie/jednostce osób. Wskażemy również zasady obsługi systemu SODIR PFRON, E-PFRON/SOD oraz prawidłowego wypełniania dokumentów WND.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych normujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 • Poznanie zasad obliczania składek w PFRON.
 • Omówienie przywilejów przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zatrudnianie pracownika niepełnosprawnego:
1. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych: 

 • Kodeks pracy.
 • Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektyw).

2. Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.
3. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności – rodzajów niepełnosprawności oraz klasyfikacja schorzeń. 
4. Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną.
5. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego.
6. Przerwa w czasie pracy dla pracownika niepełnosprawnego.
7. Urlop dla pracownika niepełnosprawnego.
8. Oddelegowanie pracownika niepełnosprawnego na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

II. Rozliczanie z PFRON.
1. Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań).
2. Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.
3. Wielkość dofinansowań o jakie może ubiegać się pracodawca na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego.
4. Proces rejestracji firmy w systemie SODIR PFRON oraz obowiązki związane ze sprawozdawczością pracodawcy do PFRON.
5. Niezbędne dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie z PFRON.
6. WND - omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów.
7. Omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów WND:

 • INFDP - omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP.
 • INFOPP - omówienie zasad prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej.

8. E-PFRON / SOD.
9. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawnego:

 • Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.
 • Zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy.
 • Szkolenia pracowników niepełnosprawnych refundowane ze środków PFRON.


III. Podsumowanie i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy (z sektora finansów publicznych, jak również firm), zatrudniający lub chcący zatrudnić pracowników niepełnosprawnych, pracownicy działów kadrowych i organizacyjnych, a także osoby, które chcą przyswoić wiedzę z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem i rozliczaniem firmy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych na wolnym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków, pracownik socjalny ze specjalizacji niepełnosprawność i rehabilitacja. Od 20 lat zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych. Autor prac naukowych z zakresu stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Absolwent studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 28 września 2021 r.