Zmiany Kodeks pracy w 2022 r.

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Miejsce szkolenia: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione projektowane istotne zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom szybsze opanowanie zakresu wprowadzanych zmian i poprawne realizowanie obowiązków służbowych w przyszłości. Materiały przygotowane przez eksperta zawierają odniesienie do wdrażanych dyrektyw UE, które w najbliższym czasie będą implementowane do naszego systemu prawnego, a także rozwiązań prawnych w zakresie pracy zdalnej, jak i kontroli przestrzegania przez pracowników obowiązku trzeźwości.
Szkolenie obejmuje część warsztatową pozwalającą uczestnikom dostosować przykładowe wzory dokumentów – opracowane przez eksperta - do potrzeb danego pracodawcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- zapoznanie z projektem zmian w Kodeksie pracy wynikającymi m.in. z dyrektyw UE, które powinny być implementowane do Kodeksu pracy od sierpnia 2022 r. oraz innymi projektami zmian Kodeksu pracy,
- szybsze zrozumienie przypadków, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w związku z nowelizacją przepisów,
- bezpośredni kontakt z wykładowcą/ekspertem – możliwość konsultacji podczas szkolenia stacjonarnego, w tym omawianych wzorów dokumentów oraz po szkoleniu,
- gwarancja otrzymania uzupełnionych materiałów szkoleniowych w razie istotnych zmian projektowanych aktów prawnych, w toku prac legislacyjnych.

Udział w szkoleniu stacjonarnym umożliwia lepsze opanowanie znacznej ilości nowelizowanych przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw.

zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z 1.06.2022 r.) jako następstwo wdrożenia do polskiego prawa postanowień dwóch dyrektyw ( termin: do dnia 1 i 2.08.2022 r.):
a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres zmian w szczególności w zakresie:
•umowy o pracę na okres próbny,
•rozszerzenia treści umowy o pracę i informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia,
•ułatwień w zakresie równoległego zatrudnienia,
•znowelizowanego uprawnienia do występowania o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
•zapewnienia – w pewnych warunkach - prawa do nieodpłatnego szkolenia.
b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres zmian w szczególności w zakresie:
•urlopu rodzicielskiego,
•wprowadzenie urlopu opiekuńczego,
•wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych ,
•rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę,
•urlopu ojcowskiego,
•ograniczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
2. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony; nowe zasady korzystania z przerw w pracy.
3. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy.
4. Konsekwencje projektowanych zmian w Kodeksie pracy od 01.08.2022 r. m.in. w Karcie Nauczyciela, ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
5. Wprowadzenie do Kodeksu pracy instrumentów kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających (projekt z 01.04.2022 r.).
6. Projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej, zamiast telepracy (projekt z 01.04.2022 r.).

•telepraca, a praca zdalna regulowana w ramach specustawy covidowej
•nowa definicja pracy zdalnej
•różnice i podobieństwa pracy zdalnej wg zmian do Kodeksu pracy, a telepracy i pracy zdalnej (COVID -19)
•warunki dopuszczenie wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy  
•określenie zasad wykonywania pracy zdalnej  
•możliwość wiążącego wnioskowania każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,  
•zakaz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w niektórych przypadkach odmowy pracownika lub zaprzestania wykonywania pracy zdalnej,  
•określenie obowiązków pracodawcy w przypadku pracy zdalnej  
•określenie możliwości i przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej,
•wyłączenie z opodatkowania kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, pokrywanych przez pracodawcę,
•określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę , podobnie jak przy telepracy przeprowadzenia – w miarę potrzeb – instruktażu i szkolenia,  
•możliwość kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej,
•ograniczenie niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy,
•wyłączenie niektórych prac z możliwości organizowania ich w formie zdalnej,
•skutki zgłoszenia wypadku podczas pracy zdalnej dla dokonania oględzin miejsca wypadku
•praca zdalna „okazjonalna”
7. Omówienie przykładowych przepisów/wzorów dokumentów wewnątrzzakładowych związanych z pracą nowymi regulacjami min. porozumienie (regulamin) dot. pracy zdalnej, postanowienia dot. kontroli przestrzegania obowiązku trzeźwości , wnioski pracowników i odpowiedzi w zakresie elastycznej organizacji pracy itp.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, sekretarze oraz pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2022).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 13 września 2022 r.