Zmiany przepisów Kodeksu Pracy w 2022 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione projektowane, istotne zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r. Udział w spotkaniu umożliwi uczestnikom szybsze opanowanie zakresu wprowadzanych zmian i poprawne realizowanie obowiązków służbowych w przyszłości. Materiały przygotowane przez eksperta zawierają odniesienie do wdrażanych dyrektyw UE, które w najbliższym czasie będą implementowane do naszego systemu prawnego, a także rozwiązań prawnych w zakresie pracy zdalnej, jak i kontroli przestrzegania przez pracowników obowiązku trzeźwości. Szkolenie obejmuje część warsztatową pozwalającą uczestnikom dostosować przykładowe wzory dokumentów – opracowane przez eksperta - do potrzeb danego pracodawcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z projektem zmian w Kodeksie pracy wynikającymi m.in. z dyrektyw UE, które powinny być implementowane do Kodeksu pracy od sierpnia 2022 r. oraz innymi projektami zmian Kodeksu pracy.
  • Szybsze zrozumienie przypadków, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w związku z nowelizacją przepisów.
  • Bezpośredni kontakt z wykładowcą/ekspertem – możliwość konsultacji podczas szkolenia stacjonarnego, w tym omawianych wzorów dokumentów oraz po szkoleniu.
  • Gwarancja otrzymania uzupełnionych materiałów szkoleniowych w razie istotnych zmian projektowanych aktów prawnych, w toku prac legislacyjnych.
  • Udział w szkoleniu stacjonarnym umożliwia lepsze opanowanie znacznej ilości nowelizowanych przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw.
zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jako następstwo wdrożenia do polskiego prawa postanowień dwóch dyrektyw (do 1 i 2.08.2022 r.): 
a. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres zmian dotyczy w szczególności:
• urlopu rodzicielskiego, 
• wprowadzenie urlopu opiekuńczego, 
• wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, 
• rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę, 
• urlopu ojcowskiego, 
• ograniczeń dotyczących pracy  w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
b. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres zmian w zakresie:
• urlopu rodzicielskiego, 
• wprowadzenie urlopu opiekuńczego, 
• wprowadzeniu zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, 
• rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującemu opiekę, 
• urlopu ojcowskiego, 
• ograniczeń dotyczących pracy  w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, sekretarze oraz pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2022).
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Wrocław, ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 429 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 sierpnia 2022 r.