Ewidencja i przeglądy okresowe dróg, jako element systemowego zarządzania drogami

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe przeprowadzenie okresowych przeglądów dróg to jedno z najważniejszych zadań związanych z zarządzaniem drogami. Także ewidencja dróg zgodnie z obowiązującym prawem, jest obowiązkiem każdego zarządcy drogi. W dzisiejszych czasach, szczególnie na poziomie gminnym zagadnienia drogowe sprawiają wiele trudności, co wynika między innymi z kwestii takich jak: kadra, finanse, dostęp do wiedzy. Udział w proponowanym szkoleniu pozwoli na poprawę jakości zarządzania drogami w urzędach oraz usprawnienie procesów decyzyjnych w tym zakresie. Ekspert prowadzący zajęcia, na rynku samorządowym działa od 1999 roku, a więc posiada duże doświadczenie, którym chętnie podzieli się z uczestnikami. Zajęcia mają wymiar praktyczny i odnoszący się do realiów funkcjonowania w tym zakresie jednostek samorządowych różnego szczebla (zarządów, wydziałów i innych, mniejszych struktur organizacyjnych).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie przepisów regulujących zarządzanie drogami.
• Omówienie zasad prawidłowego przeprowadzania okresowych przeglądów dróg.
• Zaprezentowanie kwestii dotyczących prowadzenia ewidencji dróg.
• Zdobycie wiedzy, która pomoże w działaniach i poprawi warunki dla uzyskania kilku rezultatów:
- poprawy i utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i eksploatacyjnego zarządzanych dróg,
- spełnienia podstawowych oczekiwań użytkowników dróg,
- zapewnienia podstawowego poziomu bezpieczeństwa na drogach.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe uwarunkowania prawne związane z procesem systemowego zarządzania drogami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i przeglądów okresowych dróg.
• Podstawowe akty prawne.
• Powiązania wzajemne, rozbieżności, wybrane komentarze.
2. System referencyjny.
• Podstawowe uwarunkowania prawne, pojęcia i definicje.
• Zasady kształtowania.
• Przykładowe zastosowania i wdrożenia.
3. Ewidencja dróg.
• Stan prawny i obowiązujące zasady dokumentowania ewidencji dróg.
• Metodyka zakładania ewidencji dróg.
• Przykładowe zasady gromadzenia danych.
• Wsparcie informatyczne procesu zakładania i prowadzenia ewidencji dróg.
• Przykładowe możliwości praktycznego wykorzystania danych ewidencyjnych w procesie zarządzania drogami.
4. Przeglądy okresowe dróg.
• Stan prawny i wymagana systematyka oraz zakres prac związanych z przeglądami dróg (przeglądy okresowe, przeglądy bieżące, przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie).
• Metodyka podejścia do procesu prowadzenia i oceny wyników uzyskiwanych podczas przeglądów dróg.
• Formy i zakres dokumentowania wyników przeglądów dróg.
• Przykłady możliwości analizy i wykorzystania wyników przeglądów dróg w procesie zarządzania drogami.
5. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji i jednostek powołanych w ramach poszczególnych samorządów realizujący działania związane z zarządzaniem drogami publicznymi. Pracownicy wydziałów dróg czy, infrastruktury w gminach, Zarządy Dróg Powiatowych, pracownicy wydziałów drogowych w Starostwach Powiatowych oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera. Ukończył studia podyplomowe w ramach Studium Inżynierii Ruchu. Ma duże doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania problemów parkowania i "uspakajania ruchu" w miastach oraz w dziedzinie zarządzania i eksploatacji dróg. Brał udział w organizowaniu lub sam bezpośrednio kierował pracami projektowymi oraz nadzorował ostateczną realizację wielu tematów. Jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu szkoleń w zakresie problematyki zarządzania drogami oraz wspomagania administracji drogowej w procesach decyzyjnych, zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym. Posiada duże doświadczenia w organizowaniu i nadzorowaniu prac zespołów ludzi. Współuczestniczy w organizacji i prowadzi zajęcia na uczelniach technicznych, zarówno zakresie problematyko nowoczesnych systemów zarządzania drogami jak i utrzymania dróg oraz wspierania tych dziedzin przy zastosowaniu technik informatycznych i Internetu. Posiada m.in. tytuł Inżyniera Europejskiego, nadawany przez Europejska Federację FEANI oraz I-szy stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera w dziedzinie transportu (kierunek specjalizacji: inżynieria ruchu miejskiego) i uprawnienia budowlane (od 1986 roku). W latach 1979-1994 pracował Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego STOLICA w Warszawie przy projektowaniu dróg, ulic i układów komunikacyjnych, początkowo jako asystent i starszy asystent, a potem już jako projektant. Swoją aktywność w tej jednostce zakończył w 1994 roku jako kierownik wielobranżowej pracowni drogowo – mostowej. Od marca 1994 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Biura Badawczo-Projektowego Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, firmy specjalizującej się we wspomaganiu jednostek administracji drogowej różnego szczebla w zarządzaniu siecią drogową i w optymalizowaniu wykorzystywania posiadanych przez te jednostki zasobów danych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 17 listopada 2022 r.