Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia i przedstawimy zasady dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi barierami w komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie będzie również okazją do aktualizacji procedur ewakuacyjnych dotyczących osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe zapoznanie się z tematyką związaną z zapewnieniem dostępności w instytucji w kontekście ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
• Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, która jest kluczowa w przypadku ewakuacji.
• Przypomnienie procedur bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pomoc w tworzeniu procedur w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami.
• Wsparcie w aktualizacji procedur ewakuacyjnych dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami.
• Przygotowanie do sytuacji kryzysowych i profesjonalnego kontaktu z osobą ze szczególnymi potrzebami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością w czasie ewakuacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp do szkolenia.
2. Krótka charakterystyka ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności wybranych przepisów dotyczących niepełnosprawności i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontekście zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.
3. Kilka słów o potrzebie stosowania uniwersalnego projektowania w kontekście możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie tzw. łańcucha dostępności jako elementu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
4. Procedury ewakuacji z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.
5. „Poznaj funkcjonowanie innego człowieka”, czyli osoby ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w kontekście identyfikacji barier, wynikających z różnorodności funkcjonowania. Potencjalne problemy podczas ewakuacji. Sytuacje kryzysowe. Jak się należy zachować. Case study:
• Zasady podstawowe kontaktu z osobą z niepełnosprawnością lub osobą starszą.
• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
• Osoby z niepełnosprawnością psychiczną.
• Osoby niesłyszące/niedosłyszące.
• Osoby niewidome/niedowidzące.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo.
• Osoby z epilepsją.
• Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia.
• Osoby z chorobami układu pokarmowego.
• Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego.
• Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym dziecięcym.
• Osoby z autyzmem.
• Osoby z innymi schorzeniami.
• Osoby ,korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika.
6. Dostępność architektoniczna jako element bezpiecznej ewakuacji- drogi ewakuacyjne i ich oznaczenie, oświetlenie, miejsca oczekiwania na ewakuację, itp.
7. Dostępność sprzętu do ewakuacji - krzesełka, materace, maty, inne rozwiązania.
8. Dostępność organizacyjna ewakuacji - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, organizacja i warunki ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami jako element Instrukcji, plany postępowania na wypadek ewakuacji, szkolenia pracowników.
9. Prezentacja i omówienie przykładowej procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
10. Dyskusja i pytania.
11. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, administracji państwowej i samorządowej, koordynatorzy dostępności, dyrektorzy i pracownicy wydziałów organizacyjnych i kadr, osoby zajmujące się obsługą klienta, osoby zajmujące się BHP i sprawami ppoż oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką komunikacji i obsługą osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia. Znający tematykę osób z niepełnosprawnością, także od strony prawnej. Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowską, specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Prowadzi m.in. szkolenia z obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej, zajmującej się osobami z niepełnosprawnością INTEGRACJA.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 25 sierpnia 2022 r.