Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostce a plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koordynatorzy ds. dostępności mają za zadanie opracować plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Plan ten powinien zawierać poszczególne etapy wdrażania rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Jednostki są zobligowane do aktualizacji przyjętych planów, a także monitorowania jego wdrażania. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu powyższe zagadnienia w praktyczny i przejrzysty sposób zostaną wyjaśnione. Szkolenie, oprócz część wykładowej, będzie zawierało elementy praktyczne w postaci ćwiczeń, wykonywanych przez uczestników szkolenia pod nadzorem trenera. Podczas zajęć zostaną omówione case study – przykłady planów zapewniania dostępności oraz ich aktualizacja, narzędzia do monitorowania itp. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny oraz stanowić źródło wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w podmiotach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie/ uporządkowanie wiedzy w tematyce zapewniania dostępności w podmiotach publicznych w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).
• Poznanie rozwiązań w zakresie wdrażania rozwiązań w zapewnianiu dostępności zgodnych z UzD.
• Weryfikacja, kto powinien przygotować plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Rozwój umiejętności przygotowania działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Rozwój wiedzy na temat elementów jakie powinny znajdować się w planie działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Pozyskanie przykładowych wzorów planów działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu modyfikacji obecnych planów. Omówienie poszczególnych etapów tworzenia planu. 
• Przygotowanie poszczególnych elementów planu w tym m.in. procedury, rozwiązania dostępnościowe wraz z przygotowaniem harmonogramu.
• Zdobycie umiejętności i wiedzy praktycznej jak wdrażać przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności.
• Pozyskanie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia audytu dostępności w podmiocie publicznym – szczególnie ważne w rzetelnym przygotowaniu planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostce – od teorii do praktyki.
2. Podmioty, które powinny przygotować plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Zakres dostępności, opis poszczególnych, planowanych zmian jaki powinien zawierać plan.
4. Informacje o zakresie odpowiedzialności za realizację działań w planie.
5. Harmonogram realizacji planu.
6. Narzędzia pomocne do przygotowania planu - analiza dostępności – praktyczne wskazówki jak przeprowadzić audyt dostępności:
• Narzędzia do przeprowadzenia audytu – check-listy.
• Zakres audytu architektonicznego i informacyjno-komunikacyjnego.
• Raport poaudytowy.
7. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a dostęp alternatywny.
8. Procedury w planie – jakie warto przygotować i wprowadzić do planu?
9. Analiza i modyfikacja planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
10. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 27 czerwca 2022 r.