Inwentaryzacja w 2022 r. w państwowych i samorządowych instytucjach kultury (m.in. muzeach, bibliotekach). Zasady i uproszczenia w terminach, metodach i czasokresach przeprowadzania inwentaryzacji zróżnicowanych składników aktywów.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne pracowników do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji w instytucjach kultury – muzeach, bibliotekach i pozostałych instytucjach kultury, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w sposób nie naruszający zasady dyscypliny finansów publicznych. Prowadząca omówi krok po kroku przygotowanie niezbędnej dokumentacji (zarządzenia, instrukcje, protokoły w sprawie ustalenia wyników), prawidłowego ustalenia wyniku i rozliczenia oraz ujęcia wyników we właściwym terminie w księgach rachunkowych. Odpowie także na pytania związane z odpowiedzialnością materialną oraz omówi tryby postepowania w przypadku zawinionych i niezawinionych niedoborów. Wskaże także przykłady najczęstszych nieprawidłowości w obszarze realizacji obowiązku inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie obszarów ryzyka oraz ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie aktualnej problematyki inwentaryzacji – w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do podejmowanie właściwych decyzji dotyczących gospodarowania, zabezpieczenia i ewidencjonowania zasobów muzealnych, w tym zabytków oraz zbiorów bibliotecznych.
  • Wskazanie i omówienie metod, dozwolonych uproszczeń w rachunkowości oraz ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze ewidencji i inwentaryzacji muzealiów – stanowiących i niestanowiących zabytki w rozumieniu ustawy o zabytkach.
  • Poznanie tzw. specyficznej formy inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych metodą corocznego uzgadniania stanów oraz zasad i techniki przeprowadzania skontrum.

    W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych przydatnych w prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.
2. Rodzaje inwentaryzacji – częstotliwość, terminowość i sposób jej przeprowadzenia w zależności od rodzaju posiadanego majątku, wskazanie jakie składniki inwentaryzujemy i jakimi metodami.
3. Inwentaryzacja gruntów, budynków, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych własnych i obcych oraz pozostałych aktywów instytucji kultury.
4. Metody, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji różnych grup składników majątkowych instytucji kultury.
5. Zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki.
6. Obowiązki głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, przewodniczącego oraz osób materialnie i służbowo odpowiedzialnych za powierzone mienie.
7. Zasady i sposoby powoływania pracowników jednostki do funkcji i prac związanych  z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz granice odpowiedzialności i procedury.
8. Muzealia – zasady kwalifikacji, ujmowania w urządzeniach ewidencyjnych i rachunkowych oraz ich inwentaryzacja.
9. Dobra kultury - uzgodnienia i inwentaryzacja muzealiów oraz muzealiów stanowiących zabytki, sposób  i udokumentowanie komisyjnej kontroli zgodności stanów  ewidencyjnych.
10. Zbiory biblioteczne – ujmowanie w urządzeniach ewidencyjnych,  udokumentowanie  inwentaryzacji księgozbioru w bibliotekach – uzgadnianie stanów, skontrum, a także  przy wykorzystaniu komputerowej bazy danych.
11. Inwentaryzacja na zasadach ogólnych pozostałych aktywów muzeów i bibliotek wg ustawy o rachunkowości.
12. Inwentaryzacja zasobów użyczonych, depozytów, wypożyczonych i udostępnionych na zewnątrz.
13. Dokumentacja inwentaryzacyjna tradycyjna i elektroniczna (arkusze spisu z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja).
14. Rozliczenie inwentaryzacji: ustalenie różnic (niedobory, nadwyżki), wyjaśnienie różnic i przyczyn ich powstania, rozliczenie różnic w księgach rachunkowych, protokół końcowy.
15. Odpowiedzialność materialna za ujawnione, zawinione niedobory (tryb postępowania), obciążenie i rozliczenie finansowe zawinionych i niezawinionych niedoborów, granice odpowiedzialności majątkowej pracowników.
16. Obszary ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze realizacji obowiązku inwentaryzacji, najczęstsze nieprawidłowości (przykłady).
17. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę kierowniczą instytucji kultury, głównych księgowych, pracowników bibliotek odpowiedzialnych za stan i ewidencję zbiorów bibliotecznych, pracowników muzeów odpowiedzialnych za prowadzenie inwentarza zbiorów, zabytków, muzealiów, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej, pracowników powołanych do zespołów spisowych, weryfikacyjnych, kontrolerów spisowych, w tym informatyków, osób materialnie odpowiedzialnych i innych uczestniczących w procesie inwentaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury tj. muzeów, teatrów, bibliotek, samorządowych instytucji kultury oraz kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów jednostek własnych i nadzoru. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 3 listopada 2022 r.