Konkursy ofert na 2023 r. i realizacja zadań w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Prowadzący
Gluziński
Artur Gluziński

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Jesień to czas przygotowania procedur z zakresu ogłaszania konkursów na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w kolejnym roku. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zasady ogłaszania konkursów oraz realizacji i rozliczenia poszczególnych zadań. Nasze zajęcia to kompendium wiedzy o regulacjach prawnych i zagadnieniach praktycznych dotyczących współpracy z ngo. Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne, finansowe, na które odpowiemy podczas szkolenia. Ekspert odpowie również na pytania nurtujące uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu konkursu ofert oraz realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
• Omówienie procedur oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu małych grantów.
• Spotkanie będzie doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników. Podczas szkolenie uzyskają Państwo odpowiedzi, między innymi na następujące pytania:

- Jak w samorządzie przygotować i ogłaszać konkursy dla organizacji pozarządowych?
- Na co powinna zwracać uwagę komisja konkursowa?
- Czy nadal obowiązują przepisy o nieżądaniu odsetek od zwrotu dotacji w skutek „zdarzeń covidowych”?
- Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku z ustawą o dostępności?
- Czy istnieje termin, w jakim komisja ma obowiązek rozpatrzeć oferty złożone na konkurs?
- W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
- Czy w opisie warunków konkursu można żądać określenia, w których pozycjach kosztorysu zostanie wykazany wkład własny?

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• Terminy i sposób ogłoszenia konkursu ofert.
• Powiązanie konkursów z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi dokumentami w jst.
• Elementy obowiązkowe ogłoszenia, w tym cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami budżetowymi.
• Ogłoszenia konkursowe a dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jak się przygotować.
• Terminy rozpatrzenia złożonych ofert.
• O co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia).
• Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
• Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
• Dokumentowanie rezultatów i osiągnięć.
• Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
• Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania. Na co zwrócić szczególną uwagę.
• Realizacja zadania w przypadku epidemii.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania:
• Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
• Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
• Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
• Załączniki do sprawozdania.
4. Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi przy zlecaniu i realizacji zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 24 października 2022 r.