• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona zabytków w gminie - prawo i praktyka.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona zabytków w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest prezentacja zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji zabytków oraz występujących w związku z tym błędów przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie ochrony zabytków.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowoadministracyjnym.
• Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

1. System ochrony zabytków w Polsce.
a) Zagadnienia podstawowe.
b) Katalog form ochrony zabytków.
2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
3. Zabytki w planowaniu przestrzennym.

a) Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
b) Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
c) Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
d) Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
e) Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
4. Gminna ewidencja zabytków.
a) Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
b) Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
c) Procedura sporządzenia karty adresowej.
d) Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
5. Gminny program opieki nad zabytkami – status prawny i charakter czasowy.
6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
7. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego.
8. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
9. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 19 listopada 2021 r.