Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w praktyce - czyli jak sprawnie i bezpiecznie przygotować i przeprowadzić imprezę

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zaprezentowanie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych i niemasowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu. Podczas zajęć omówimy regulacje formalno-prawne w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, odpowiemy na najczęściej zadawane pytania. Omawiane podczas zajęć zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych osób odpowiedzialnych za organizacje imprez masowych i niemasowych w sektorze administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym jak również pracowników urzędów gmin wydających decyzje zezwalające na organizację imprez masowych.
• Omówienie węzłowych zagadnień mających bezpośredni wpływ na prawidłowe przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, wskazanie najczęstszych błędów i uchybień występujących w praktyce.
• Kompleksowe zaznajomienie ze wszystkimi regulacjami formalno-prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych.
• Omówienie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych, zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu na przykładach imprez masowych organizowanych w dużych aglomeracjach, miastach średniej wielkości i małych gminach.
• Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów oraz udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości z zakresu przedmiotu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest impreza masowa – ujęcie prawne i socjologiczne:
• Uwarunkowania normatywne.
• Rodzaje imprez wyłączonych spod zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
• Definicje ustawowe.
2. Kiedy mamy do czynienia z wydarzeniem nie stanowiąca imprezy masowej – obowiązki, ograniczenia, organizacja i przebieg.
3. Najczęściej popełniane błędy i uchybienia podczas przygotowań do organizacji imprezy masowej (i niemasowej) oraz w trakcie jej przebiegu.
4. Synteza wiedzy dot. zachowania ludzkiego w dużej grupie na podstawie tzw. „psychologii tłumu”.
5. Rodzaje imprez masowych , które wyróżnia ustawa:

• Imprezy artystyczno-rozrywkowe.
• Imprezy sportowe.
• Imprezy podwyższonego ryzyka.
6. Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego utrzymania.
• Obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej.
• Obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie.
• Obowiązki i uprawnienia organów wydających opinie.
7. Procedura uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
• Terminy w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia i konsekwencje ich niedotrzymania.
• Dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia.
• Posiłkowe stosowanie KPA do postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej.
8. Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej:
• Zezwolenie na organizację imprezy masowej jako decyzja administracyjna.
• Elementy konieczne decyzji administracyjnej.
• Struktura i układ decyzji administracyjnej zezwalającej na organizację imprezy masowej.
• Struktura i układ decyzji administracyjnej odmawiającej na organizację imprezy masowej.
9. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej.
• Wymagania formalne dla kierownika ds. bezpieczeństwa.
• Rola i zadania służby bezpieczeństwa.
• Rola i zadnia służby informacyjnej.
10. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej.
• Uprawnienia kontrolne organu wydającego zezwolenie.
• Uprawnienia kontrolne wojewody.
11. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej.
• Odpowiedzialność za szkody, których doznali uczestnicy imprezy masowej.
• Odpowiedzialność za szkody, które poniosły podmioty zabezpieczające imprezę masową.
12. Imprezy masowe a alkohol.
13. Aspekty umowne imprez masowych.
14. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w trakcie imprezy masowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych (przede wszystkim wydziałów promocji i zarządzania kryzysowego) oraz podmiotów organizujących imprezy masowe (publicznych i prywatnych) oraz wydających zezwolenia na organizacje imprez masowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, wieloletni dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Krakowa realizujący zadania związane z bezpieczeństwem i organizacją imprez masowych, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 9 listopada 2022 r.