Rachunkowość w organizacjach pozarządowych

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia zostanie omówiona problematyka funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), w tym organizacji o statusie pożytku publicznego, a także prowadzenia rachunkowości oraz zasad rozliczania ich obciążeń podatkowych. W czasie szkolenia na konkretnych przykładach zaprezentowane zostaną przykłady zdarzeń występujących w organizacjach pozarządowych w zakresie:
• majątku trwałego i obrotowego oraz funduszy własnych i obcych,
• przychodów z tytułu darowizn,
• dotacji i subwencji,
• zbiórek publicznych,
• składek członkowskich,
• kosztów organizacji pozarządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, a w szczególności w zakresie:
- sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej,
- przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
- księgowości, sprawozdawczości finansowej.
• Omówienie wzorcowej polityki rachunkowości oraz zasad budowy zakładowego planu kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej.
• Zaprezentowanie zasad sporządzania finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z wyodrębnieniem szczególnych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji pożytku publicznego.
• Udział w szkoleniu warsztatowym: wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami rozliczającymi fundacje i stowarzyszenia.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z trenerem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rachunkowość a specyfika działań organizacji pozarządowych.
• Istota rachunkowości organizacji pozarządowych.
• Zasady rachunkowości.
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych.
• Najważniejsze zewnętrzne akty prawne.
• Polityka rachunkowości.
2. Rachunkowość organizacji pozarządowych w praktyce.
• Plan kont i obsługa konta księgowego.
• Fundusze własne i majątek trwały organizacji pozarządowej (konta zespołu 0, 1, 8).
• Bilans.
• Rachunek wyników i istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych.
• Wzór rachunku wyników.
3. Przychody w stowarzyszeniach i fundacjach.
• Darowizny.
• Dotacje i subwencje.
• Zbiórki publiczne.
• Składki członkowskie.
• Pozostałe przychody statutowe.
• Koszty działalności organizacji pozarządowej.
• Przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty, rozliczenia międzyokresowe.
• Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów organizacji.
• Działalność statutowa odpłatna.
4. Organizacje pożytku publicznego.
• Status organizacji pożytku publicznego.
• Zwolnienia podatkowe przysługujące OPP.
• Otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
• OSP jako stowarzyszenie.
5. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych.
• Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji.
• Zestawienie przychodów i kosztów.
• Zestawienie przepływów finansowych.
• Karty przychodów pracownika.
• Wykaz środków trwałych i WNiP.
• Pozostałe obowiązki.
6. Zamknięcie roku, obowiązki podatkowe.
• Inwentaryzacja.
• Zestawienie obrotów i sald.
• Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe.
• Rachunek zysków i strat.
• Bilans.
• Informacje uzupełniające do bilansu.
• Wymagania podatkowe.
• Wzór sprawozdania finansowego.
7. Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.
• Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji.
• Zakładowy plan kont.
• Organizacja pozarządowa jako podatnik VAT.
• Dotacje a podstawa opodatkowania.
• Księgowość organizacji będącej podatnikiem VAT.
• Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.
8. Wynik finansowy, sprawozdawczość podatkowa i finansowa.
• Wzór rachunku wyników.
• Przychody w stowarzyszeniach i fundacjach.
• Koszty fundacji i stowarzyszeń.
• Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
• Koszty podatkowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznesplanów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 28 października 2022 r.