Zamknięcie roku 2022 w instytucjach kultury

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach z zakresu zamknięcia roku w instytucjach kultury. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę do dokonania sprawozdania finansowego i zamknięcia roku 2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia zastaną wskazane najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2022 r.
• Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zamknięciem roku w księgach rachunkowych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu istotnych kwestii związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, w tym ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie do zamknięcia roku.
• Aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych.
• Inwentaryzacja i skontrum, w tym:
- Odpowiedzialność za inwentaryzacje.
- Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego.
- Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja.
- Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.
2. Sporządzanie sprawozdania finansowego.
• Wycena bilansowa aktywów i pasywów.
• Uproszczenia (min. Rezygnacja z tworzenia rezerw, ustalanie poziomu istotności).
• Korekty roczne (np. ZFŚS).
• Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
• Zdarzenia po dniu bilansowym.
• Bilans.
• Rachunek zysków i strat.
• Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
• Rachunek przepływów pieniężnych.
3. Sprawozdania budżetowe.
• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
• Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
4. Podpisywanie i przekazywanie sprawozdań.
• Kto podpisuje sprawozdania finansowe.
• W jaki sposób, kiedy i komu przekazać sprawozdanie finansowe.
5. Odpowiedzialność za sprawozdawczość.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz księgowych instytucji kultury, pracowników Centrów Usług Wspólnych oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, wieloletnia pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami w instytucjach kultury. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 17 listopada 2022 r.