Zamówienia publiczne w instytucjach kultury – jak zlecić zamówienie zwolnione od pzp oraz z wolnej ręki?

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze bieżące problemy występujące w instytucjach kultury oraz sposoby ich rozwiązywania. Uczestnicy dowiedzą się min. o: zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy, czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z, zamówieniach z wolnej ręki oraz różnicach między nimi. Szczególny nacisk zostanie położony na stosowanie uregulowań prawnych w instytucjach kultury, których specyfika wymaga ich analizy pod kątem włączeń oraz stosowania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, jakie obowiązują zgodnie z ustawą PZP.
  • Zapoznanie się ze specyfiką zamówień publicznych w instytucjach kultury, również z uwzględnieniem stosowania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  • Porównanie swoich umiejętności i doświadczeń z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, jakie najczęściej pojawiają się przy realizacji zamówień publicznych w obszarze działalności kulturalnej.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Planowanie zamówień publicznych w instytucjach kultury.
2.   Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.
3.   Jak należy rozumieć pojęcie „działalność kulturalna” i „działalność archiwalna”?
4.  Kiedy możemy skorzystać z wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 PZP? 
5.   Różne przypadki zamówień np.: wystawy, muzealia, spektakle, koncerty.
6.   Dodatkowe wymagania narzucone ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
a. ogłoszenie o udzielanym zamówieniu; 
b. zasady obowiązujące przy udzielaniu tego rodzaju zamówień;
c. zastrzeżenie udostępniania informacji związanych z zamówieniem; 
d. informacja o udzieleniu zamówienia.
7. Zamówienie z wolnej ręki:
a. omówienie wybranych przesłanek stosowania wolnej ręki mogących mieć zastosowanie w instytucjach kultury;
b. przebieg postępowania krok po kroku;
c. wymagane dokumenty i sposób ich przekazania.
8.   Barter w zamówieniach publicznych.
9.  Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury np.: teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonia, orkiestry, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust 5 pkt 2 pzp oraz zamówień z wolnej ręki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracowniczka samorządowa od 1995 roku, wieloletnia praktyczka z doświadczeniem pracy w różnych instytucjach kultury i urzędach, realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju a także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 2014-2020, oraz uczestniczyła w projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 26 sierpnia 2022 r.