• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Zamówienie zwolnione od PZP oraz z wolnej ręki

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas webinarium omówione zostaną bieżące problemy w zakresie udzielania zamówień publicznych występujące w instytucjach kultury, jak również nasz ekspert przedstawi sposoby ich rozwiązywania. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o: zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy, czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z, zamówieniach z wolnej ręki oraz różnicach między nimi. Szczególny nacisk zostanie położony na stosowanie uregulowań prawnych w instytucjach kultury, których specyfika wymaga ich analizy pod kątem włączeń oraz stosowania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z regulacjami prawnymi, jakie obowiązują zgodnie z ustawą PZP.
  • Zapoznanie się ze specyfiką zamówień publicznych w instytucjach kultury, również z uwzględnieniem stosowania ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  • Porównanie swoich umiejętności i doświadczeń z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, jakie najczęściej pojawiają się przy realizacji zamówień publicznych w obszarze działalności kulturalnej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie zamówień publicznych w instytucjach kultury.
2.   Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.
3.  Jak należy rozumieć pojęcie „działalność kulturalna” i „działalność archiwalna”?
4.  Najczęściej stosowane przez instytucje kultury wyłączenia z ustawy pzp inne niż zamówienia z zakresu działalności kulturalnej:
a. próg kwotowy, 
b. usługi prawne i notarialne, 
c. czas antenowy i audycje, 
d. nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości.
5. Kiedy możemy skorzystać z wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2 PZP? 
6.  Różne przypadki zamówień np.: wystawy, muzealia, spektakle, koncerty.
7.  Dodatkowe wymagania narzucone ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
a. ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, 
b. zasady obowiązujące przy udzielaniu tego rodzaju zamówień,
c. zastrzeżenie udostępniania informacji związanych z zamówieniem, 
d. informacja o udzieleniu zamówienia.
8.   Zamówienie z wolnej ręki:
a. omówienie wybranych najczęściej stosowanych przez instytucje kultury przesłanek stosowania wolnej ręki tj.:
• art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy pzp oraz pkt 2, 5, 6, 8 i 9 ustawy pzp, 
• art. 214 ust. 7 ustawy pzp, 
b. przebieg postępowania krok po kroku,
c. wymagane dokumenty i sposób ich przekazania.
9.  Barter w zamówieniach publicznych.
10.  Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury np.: teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonia, orkiestry, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust 5 pkt 2 pzp oraz zamówień z wolnej ręki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracowniczka samorządowa od 1995 roku, wieloletnia praktyczka z doświadczeniem pracy w różnych instytucjach kultury i urzędach, realizowała duże projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju a także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 2014-2020, oraz uczestniczyła w projektach w ramach Programu Rozwój infrastruktury. Na stałe związana z jedną z największych instytucji kultury na Śląsku, która realizuje działania z szeroko pojętej działalności zarówno kulturalnej jak i artystycznej. Posiada doświadczenie z zakresu udzielania zamówień publicznych nie tylko w obszarze postępowań klasycznych ale również specyficznych zamówień związanych z organizacją dużych festiwali, koncertów, spektakli teatralnych czy zakupu muzealiów. W codziennych działaniach spotyka się ze specyfiką pracy instytucji kultury i jej problemów związanych z udzielaniem zamówień.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 16 lutego 2023 r.