KPA w geodezji z uwzględnieniem zagadnienia doręczeń elektronicznych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie administracyjne w geodezji. Omówiona zostanie również ustawa o doręczeniach elektronicznych w zakresie istotnym z punktu widzenia geodezji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu którego przedmiotem jest przedstawienie roli jaką odgrywają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy "covidowej" oraz nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych w procesach geodezyjno-prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Efektem szkolenia będzie zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego stosowania rozwiązań prawno-technicznych w geodezji z uwzględnieniem ułatwień i ograniczeń związanych ze szczególnymi przepisami tzw. "tarczy covidowej" oraz w związku z nowymi zasadami kontaktów z administracją publiczną na drodze elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres stosowania Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o doręczeniach elektronicznych.
2. Omówienie zasad ogólnych kpa i ich wpływu na załatwianie spraw administracyjnych. Omówienie nowych regulacji kpa po ostatnich zmianach prawnych.
3. Terminy kpa – omówienie:

• Omówienie terminu „niezwłocznie” i „bez zbędnej zwłoki”.
• Omówienie innych terminów i w jakich warunkach mają zastosowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii (gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich) oraz nadzór geodezyjny i kartograficzny. Ponadto wykonawcy prac geodezyjnych, projektanci budowlani, architekci, urbaniści, biegli sądowi w dziedzinie geodezji, deweloperzy na rynku nieruchomości i inwestorzy, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w ich obrocie, rzeczoznawcy majątkowi, notariusze oraz inni wykorzystujący opracowania geodezyjne w praktyce zawodowej i prywatnie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 21 kwietnia 2021 r.