Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz numeracja lokali. Studium przypadków.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Ze względu na rozwijające się budownictwo, zwłaszcza mieszkaniowe w tym deweloperskie, niezbędna jest wiedza jak prawidłowo nadawać numery porządkowe w korelacji także z numeracją wyodrębnianych lokali mieszkaniowych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad numeracji porządkowej w świetle obwiązujących regulacji prawnych. Podczas zajęć zagadnienia prawne omawiane będą na bazie konkretnych przykładów, pytań i zagadnień potraktowanych jako dobre praktyki i rekomendowane rozwiązania. Wspólnie z prowadzącym zajęcia uczestnicy będą mogli również rozwiązać własne problematyczne kwestie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ustalania numerów porządkowych nieruchomości oraz zarządzania numeracją lokali w budynkach.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu procedur, prawidłowego, zgodnego z prawem prowadzenia ewidencji numeracji i korelacji między numerami porządkowymi a numeracją lokali.
• Zapoznanie z najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami i błędami w zakresie nadawania numeracji porządkowej oraz sposobami ich eliminacji.
• Zapoznanie z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące numeracji porządkowej.
• Otrzymanie wzorów uchwał oraz wzorów pism do wykorzystania w swojej jednostce.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nadawanie, zmiana i zniesienie nazw miejscowości, granice miejscowości w aspekcie i w związku z numeracją porządkową nieruchomości.
2. Nadawanie i zmiana nazw ulic i placów w aspekcie i w związku z numeracją porządkową nieruchomości.
3. Nadawanie numerów porządkowych. Podstawy prawne. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Przedmiot numeracji.
4.  Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jako rejestr publiczny. Ogólne zasady gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji wynikające ze znowelizowanych przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5. Jak dostosować obecną ewidencję do obowiązujących przepisów?
6. Numery prognozowane/przewidywane dla budynków.
7. Numery dla budynków w budowie.
8. Numery dla budynków wybudowanych.
9. Numery dla budynków, gdy nie były przedmiotem prognozy.
10. Numeracja porządkowa dla nieruchomości przy drogach wewnętrznych. Przypadki.
11. Numeracja porządkowa, gdy brak zgody na nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną.
12. Numeracja, gdy budynki znajdują się w znacznym oddaleniu od ulicy.
13. Numeracja porządkowa w budownictwie wielorodzinnym. Przykłady.
14. Numeracja budynków u zbiegu ulic i na placach, przy rondach. Wejścia główne do budynku a wejścia do lokali. Przykłady.
15. Numeracja porządkowa przy ulicach na granicach gmin i miejscowości w tej samej gminie. Przykłady.
16. Numeracja porządkowa a numery lokali. Relacje, przykłady.
17. Numeracja przy ulicach gminnych nieobjętych uchwałami o zaliczeniu do drogi publicznej. Przykłady.
18. Nadawanie numerów porządkowych z urzędu. Tzw. „przenumerowanie”. Zmiana przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik w tym zakresie. Warunki stosowania, orzecznictwo sądów. Czy zmiana przepisów wystarczy?
19. Adresy nieruchomości.
20. Zasady udostępniania danych EMUiA w świetle nowych przepisów.
21. Wymiana danych z innymi rejestrami.
22. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA.
23. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA.
24. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego, kto może złożyć, rozpatrywanie wniosków. Nowy wzór wniosku, omówienie. Załączniki do wniosku, czy można ich wymagać, jakich i w jakich sytuacjach?
25. Zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego, również w kontekście zmian w bazach danych ewidencji gruntów i budynków.
26. Odmowa nadania numeru porządkowego. W jaki sposób i w jakich okolicznościach?
27. Uchwały rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom i ich wpływ na numerację adresową.
28. Oznaczanie nieruchomości w terenie.
29. Tablice miejscowości, tabliczki z nazwami ulic, tabliczki kierunkowe etc.
30. Egzekwowanie obowiązku oznaczania nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla administracji publicznej, szczególnie dla pracowników urzędów gmin prowadzących rejestr ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz nadających numery porządkowe nieruchomościom. Ponadto skorzystać z niego mogą pracownicy administracji geodezyjnej, a także geodeci, zarządcy nieruchomości, użytkownicy wieczyści, planiści, urbaniści, administratorzy nieruchomości, deweloperzy na rynku nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, komornicy, projektanci, inwestorzy na rynku nieruchomości, właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Były członek Zarządu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 19 sierpnia 2022 r.