Prawidłowe sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości publicznych. Nowe uregulowania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu podczas którego zapoznamy uczestników z zagadnieniami z zakresu ewidencjonowania oraz planowania, gospodarowania i zarządzania zasobami nieruchomości publicznych w ramach procedur i unormowań określonych przepisami poprzez przedstawienie praktycznych rozwiązań prawidłowej realizacji sporządzania planów wykorzystania zasobów Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego jako jednego z elementów realizacji zasad prawidłowej gospodarki, o których mowa w art. 12 UGN.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a w szczególności sprawnego stosowania przepisów w powiązania z praktycznymi rozwiązaniami celem nabycia umiejętności do prawidłowego sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości publicznych poprzez wykorzystanie i procedur przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzonych ewidencji nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja zasobu nieruchomości.
2. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu.
3. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
4. Zasób nieruchomości gminnych: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
5. Zasób nieruchomości powiatowych: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
6. Zasób nieruchomości wojewódzki: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
7. Organy gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości ich zadania i obowiązku w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
8. Ewidencjonowanie zasobów:
• jako podstawa prawidłowego gospodarowania i podstawa sporządzania planów wykorzystania zasobu.
9. Plany wykorzystania zasobu jako 3 letnia strategia działania w zarządzaniu nieruchomościami publicznymi.
10. Powrót sporządzania planów dla zasobu Skarbu Państwa.
11. Rezygnacja ze sporządzania planów polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (uchylenie art. 10a i art. 23 ust.1 pkt 3).
12. Powrót do planów wykorzystania zasobu sporządzanych przez starostów (prezydentów) dot. zasobu Skarbu Państwa (art. 23 ust. 1da ).
13. Uszczegółowienie informacji, prognoz, sprawozdań, programów jakie ma zawierać plan wykorzystania zasobu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (art. 23 ust. 1db, art. 25 ust.2a).
14. Omówienie sporządzenia zestawień nieruchomości zasobu, o których mowa w art. 23 ust. 1db i art. 25 ust.2a UGN:
• jak sprawnie wykorzystać ewidencję nieruchomości do realizacji tego obowiązku.
15. Omówienie prawidłowego sporządzenia prognoz, o których mowa w art. 23 ust. 1db i art. 25 ust.2a UGN.
16. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu:
• jakie informacje powinien zawierać.
17. Wzmocnienie nadzoru wojewody nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (art. 11b, art. 23 ust. 1da, ust. 6, art. 3 ust. 2a i 2aa ustawy o wojewodzie…) między innymi w zakresie planu wykorzystania zasobu Skarbu Państwa.
18. Termin sporządzenia pierwszego planu dla zasobu Skarbu Państwa.
19. Sprawozdanie z realizacji aktualnego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujące okres następujący po okresie objętym poprzednim sprawozdaniem.
20. Różnice i podobieństwa w sporządzaniu planów wykorzystania zasobów jednostek samorządu terytorialnego po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
21. Pytania, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 3 grudnia 2021 r.