• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy z 13 lipca 2023 r.

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W latach 2019-2023 weszło w życie szereg zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska jak również o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zostało również przyjęte nowe rozporządzenie OOŚ (w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć).
Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku omówimy powyższe regulacje oraz najnowsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 13.07.2023 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta dn. 4.09.2023 r. dotyczące między innymi:
• nowego określenie zakresu stron postępowania,
• zmiany właściwości organów,
• likwidacji postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
• zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zmian wynikające z ustawy z dnia 13.07.2023 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
• Przeanalizowanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i SKO na tle najczęściej występujących naruszeń prawa.
• Wskazanie odpowiedzi na następujące pytania:
- Jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
- Jak według nowych regulacji naliczać kary za nieterminowe obwieszczenia?
- Jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak przygotować wnioski?
- Nowe uregulowania dotyczące zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych. Co to jest?
- W jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w ustawie:
• Zmiany w systemie zawiadamiania społeczeństwa – obwieszczenia o wszczęciu postępowania i decyzjach środowiskowych.
• Rozszerzenie udziału RDOS w postępowaniach na terenach chronionych przyrodniczo.
• Zmiany w składnikach raportu.
• Pojęcie strategicznej inwestycji.
• Nowe elementy wniosku i postępowania.
• Nowe elementy decyzji środowiskowej.
2. Doręczenia elektroniczne w postępowaniach dotyczących omawianego tematu - założenia systemu.
3. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy. 

• Postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
• Zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina, powrót właściwości do wójta /burmistrza.
• Rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina.
• Składniki wniosku.
• Ustalenie kręgu stron.
• Decyzji w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin.
• Uzgodnienia decyzji środowiskowych.
• Składniki decyzji.
• Przypadki zawieszenia postępowania.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

• Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko - kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia.
• Zasady wnoszenia wniosku o wydanie decyzji w formie elektronicznej.
• Formularz wniosku.
• Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
• Składniki decyzji treść uzasadnienia.
• Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
7. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
8. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania. Zmiany w zakresie art. 96 .
9. Dostęp do postępowania społeczeństwa:

• Udział społeczeństwa w postępowaniu. Uwagi i wnioski. Nowe regulacje Kary za nieterminowe obwieszczenia.
• Obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości zapoznania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP.
• Zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych. Nowe uregulowania.
• Uprawnienia organizacji ekologicznych.
• Reguły postępowania odwoławczego i sądowo - administracyjnego w zakresie decyzji środowiskowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Inwestorzy publiczni i prywatni, przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej, specjalizuje się w problematyce zarządzania drogami, nieruchomości, ochrony środowiska, przyrody, prawie inwestycyjnym oraz spraw cywilnych w zakresie nieruchomości i odszkodowań. Na co dzień współpracuje z zarządem dróg wojewódzkich i jednostkami gminnymi. Od 30 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie postępowań administracyjnych, nieruchomości, dróg publicznych, ochrony środowiska i innych. Etatowy członek SKO w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 16 listopada 2023 r.