Gospodarka mieszkaniowa w aktach prawa miejscowego

Ważne informacje o szkoleniu

Zmiana ustawy w 2021 r. wymusiła ponowne opracowanie uchwał w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej, co w wielu przypadkach spotkało się z zakwestionowaniem ich przez organy nadzoru. Proponowane szkolenie dostarczy uczestnikom podstawową wiedzę pozwalająca na zweryfikowanie zapisów swoich uchwał tak aby uniknąć w przyszłości podważenia ich przez wojewodę. Zaprezentowane zostaną wyniki organów kontrolujących i najczęściej pojawiające się zarzuty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy konstruowaniu aktów prawa miejscowego dot. gospodarki mieszkaniowej.
 • Zaprezentowanie i omówienie wyników organów kontrolujących, a także najczęściej pojawiające się zarzuty.
 • Przedstawienie różnych rozwiązań przy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.
 • Prezentacja przykładów z doświadczenia zawodowego trenera.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dlaczego zaspokajać potrzeby mieszkaniowe obywateli?
 2. Podstawowe regulacje ustawowe gospodarowania lokalami:
  1. Konstytucja,
  2. Kodeks cywilny,
  3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Znaczenie aktów prawa miejscowego.
 4. Zasady tworzenia aktów prawa lokalnego:
  1. podstawowe reguły,
  2. budowa uchwały.
 5. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy:
  1. zakres delegacji ustawowej,
  2. obligatoryjne elementy uchwały,
  3. najczęściej popełniane błędy,
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym:
  1. zakres delegacji ustawowej,
  2. obligatoryjne elementy uchwały,
  3. najczęściej popełniane błędy.
 7. Co w omawianym zakresie zmieniła nowelizacja ustawy?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin zajmujących się gminnym zasobem mieszkaniowym tj. pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, zarządzający zasobem lokalowym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista i praktyk. Na co dzień kieruje pracą Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Prowadzi sprawy związane z gospodarką mieszkaniową gminy. Od kilku lat również trener szkolący z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 10 lutego 2022 r.