Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie i zwrócenie uwagi na kwestie problematyczne związane z usuwaniem drzew wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów materialnych dotyczących otoczenia problemu usuwania drzew, np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ochrony zabytków, dróg publicznych. W trakcie szkolenia wskazane również będą pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie przepisów ze wskazaniem zagadnień problematycznych, omówienie zagadnień problematycznych związanych z usuwaniem drzew, zaprezentowanie orzeczeń sądowych, przedstawienie przykładowych wzorów rozstrzygnięć administracyjnych, wezwań, protokołów.
• Poznanie i/lub utrwalenie informacji dotyczących usuwania drzew - rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody - w kontekście innych przepisów i orzeczeń sądowych np. z zakresu form ochrony przyrody, kodeksu cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, dróg publicznych, ochrony zadrzewień.
• Zapoznanie z problematycznymi zagadnieniami jak terminy prowadzenia prac w obrębie drzew, oględziny, dodatkowe zezwolenia, zgłoszenia oraz dobrymi praktykami.
• Zagadnienia prezentowane podczas zajęć zostaną omówione zarówno z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Po co nam drzewa? Funkcje drzew, wpływ drzew na otoczenie i środowisko, sytuacje problemowe.
2. Drzewo w polskim prawodawstwie. Ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, Kodeks cywilny.
3. Kompetencje organów. Działanie w zakresie i na podstawie przepisów prawa, ważenie interesu społecznego i indywidualnego.
4. Problem usuwania drzew w kontekście przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Pojęcie sprawy, strony postępowania, wnioskodawcy, postępowania wpadkowe, zawieszanie postępowania, zmiany decyzji.
5. Przesłanki do wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowy. Przykładowe rozwiązania alternatywne, ochrona gatunkowa, przepisy prawa lokalnego, drzewa „pomnikowe”.
6. Materiał dowodowy. Zebranie i ocena materiału dowodowego, postępowanie dowodowe, wiarygodność materiałów z oględzin i ekspertyz.
7. Wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew. Elementy obligatoryjne i fakultatywne, wezwania o uzupełnienie materiału.
• Terminy. Terminy proceduralne, wykonywanie oględzin, czas obowiązywania decyzji, okres lęgowy ptaków, termin usuwania drzew.
• Oględziny. Zakres, termin wykonania oględzin, kompetencje do ich przeprowadzania.
• Kompensacja przyrodnicza. Kiedy? Jaka? Czy zawsze musi być? Ocena udatności.
8. Wyłączenia wymienione w art. 83f ustawy o ochronie przyrody. Zasady wyłączeń, usuwanie drzew na podstawie innych przepisów, analiza problematycznych przypadków.
9. Zgłoszenia. Kiedy mamy do czynienia ze zgłoszeniem, elementy obligatoryjne zgłoszenia, oględziny, sprzeciw.
10. Usuwanie drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i niebędących własnością wnioskodawcy.
11. Usuwanie drzew na terenach gospodarstw rolnych.
12. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew. Zakres, kary, kto może ich dokonać.
13. Opłaty i kary. Zwolnienie z opłat za usuniecie drzew, zasady naliczania, okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty i kary, pobieranie, zamiana opłat na nasadzenia, ulgi, stan wyższej konieczności.
14. Drzewa a zagrożenie bezpieczeństwa. Usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących w pobliżu obiektów budowlanych, na granicy nieruchomości, w pasie drogowym, relacje sąsiedzkie.
15. Zezwolenie na usunięcie drzew, a inne pozwolenia. Korelacje pomiędzy zezwoleniami na usuniecie drzew, a zezwoleniami z zakresu form ochrony przyrody, np. ochrony gatunkowej, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, etc..
• Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody. Zakazy obowiązujące w obrębie form ochrony przyrody, np.: na terenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, indywidualne zezwolenia na odstępstwa od obowiązujących zakazów, procedury uzyskiwania zezwoleń, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody.
• Gatunki chronione, gniazda i dzuple w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia lub wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Oględziny i ich zakres, terminy, kompensacje.
16. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik administracji rządowej od 11 lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią oraz ochroną przyrody (interpretacja przepisów oraz orzecznictwo administracyjne). Swoją wiedzę oraz dobre praktyki w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zielenią od 6 lat przekazuje uczestnikom licznych szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 30 sierpnia 2022 r.