Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolnie, które pozwoli Państwu poruszać się swobodnie w przepisach służących likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma pandemia COVID 19.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności skutecznej likwidacji zadłużeń z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Poznanie zasad działań windykacyjnych zgodnych z obowiązującym prawem i praktyką.
  • Poznanie zasad, trybu postępowania i terminów w zakresie wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy o komornikach. Wskazanie zmian i ograniczeń w dochodzeniu należności od dłużników w związku z pandemią COVID -19.
zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie podstawowe pojęcia i definicje ustawowe:

1. Zadłużenie- dług, należność, zobowiązanie.
2. Właściwa ewidencja długu wg. zasad KC, kolejność zaliczania wpłat dłużników na różne
 zobowiązania.
3. Odsetki za zwłokę w płatności: Odsetki maksymalne. Anatocyzm.
4. Przedawnienie roszczeń i liczenie terminów
5. Regulamin windykacji czy należy go wprowadzać?
6. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w budownictwie.
7. Wypowiadanie umów najmu lokali oraz terminy wypowiedzenia umowy najmu.
8. Uchwały o przyznawaniu ulg i umorzeniu długu.
9. Ugoda jako forma dobrowolnej spłaty (sądowa i pozasądowa).
10. Zawezwanie do zawarcia ugody przed sądem i jego skutki.

II. Egzekucja długu - ABC komorniczego postępowania egzekucyjnego:

1. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, tytuły egzekucyjne.
2. Wyjawienie majątku dłużnika.
3. Kolejność zaspokajania wierzycieli z kwoty uzyskanej z egzekucji.
4. Ograniczenia egzekucji rzeczy wyłączone z egzekucji. Kwoty wolne od zajęć i egzekucji.
 Przedawnienie egzekucji.
5. Wierzytelności wyłączone z egzekucji.

III. Postępowanie spadkowe i odpowiedzialność spadkobierców za długi:

 1. Zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, nabycie spadku z dobrodziejstwem
 inwentarza i wprost.
 2. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku i podmioty uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie
 nabycia spadku.
 3. Nabycie spadku poprzez poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem.

IV. Zmiany i ograniczenia w dochodzenie należności od dłużników w związku z pandemią
 COVID -19:

 1. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.
 2. Ograniczenia w egzekucji komorniczej.
 3. Opróżnienie lokalu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek zasobów komunalnych, pracownicy działów komunalnych i mieszkaniowych, główni księgowi, radcy prawni, wszystkie osoby odpowiedzialne za windykację czynszów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa) Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH. Beck”. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 5 kwietnia 2021 r.