Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, w sprawie uznania kompensacji, w sprawie nałożenia kary administracyjnej. Weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

W przypadku zgłoszenia do 7 lutego cena wynosi 699 PLN netto/os.

Szkolenie stacjonarne realizowane w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78 – GRAND HOTEL KIELCE

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną szczegółowo zasady prowadzenia postępowań dotyczących zezwalania na usuwanie drzew i krzewów oraz oględzin drzew dla których zgłoszono zamiar usunięcia, w tym:

- określenie katalogu drzew i krzewów dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane,

- procedowanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,

- procedowanie zezwolenia na usunięcie drzew,

- przesłanki do wyrażenia zgody na usunięcie, odmowy wydania zezwolenia oraz ogólne zasady dotyczące kompensacji.

W trakcie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów kolejnych ustaw zmieniających przepisy w powyższym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu wydawania decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów.
 • Nabycie i usystematyzowanie wiedzy odnośnie zasad prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów.
 • Poszerzenie wiedzy nt. wydawania decyzji zezwalających na usuwanie, w sprawie uznania kompensacji, nałożenia kary administracyjnej, weryfikacji zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I

I. Wyjaśnienie zasad prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego usuwania drzew i krzewów.

 1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
 2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew:
  • Drzewa i krzewy, na usunięcie, których nie jest wymagane zezwolenie.
  • Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
 3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby:
  • Drzewa podlegające zgłoszeniu.
  • Zakres zgłoszenia.
  • Możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu.
  • Weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia.
  • Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne.
  • Milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki.
  • Okres ważności zgłoszenia.
 4. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew:
  • Wniosek o wydanie decyzji.
  • Strony postępowania.
  • Wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów.
  • Ocena potrzeb kompensacji.
  • Zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji.
  • Zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
  • Opłaty.
  • Wydanie decyzji.
 5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
 6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 7. Dyskusja.

DZIEŃ II:

II. Wyjaśnienie zasad prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew.

 1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania:
  • Drzewa i krzewy niekwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
  • Brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
  • Okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
  • Niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
 3. Przebieg postępowania dot. usunięcie drzew bez zezwolenia:
  • Powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew.
  • Wstępna weryfikacja ww. Informacji oraz zbadanie właściwości organu.
  • Ustalenie stron postępowania.
  • Wszczęcie postępowania z urzędu.
  • Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja).
  • Czynności organu w tym, oględziny terenowe.
  • Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia: Odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela. Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych. Odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów.
  • Przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia.
  • Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie.
  • Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
 4. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
 5. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
 6. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
 7. Weryfikacja udatności kompensacji. Przebieg postępowania dot. weryfikacji udatności kompensacji w zamian za usunięte drzewa.

III. Ocena potrzeby wprowadzenia kompensacji przyrodniczej, zasad i warunków wprowadzania nasadzeń, zasad oględzin oceny udatności kompensacji.

 1. Wszczęcie postępowania – możliwe terminy.
 2. Ustalenie stron postępowania.
 3. Zawiadomienie o oględzinach terenowych.
 4. Weryfikacja udatności.
 5. Brak zachowania żywotności drzew - przyczyny zależne i niezależne od podmiotu.
 6. Możliwości weryfikacji przez organ przyczyn zależnych i niezależnych uschnięcia nasadzonych drzew.
 7. Uzyskanie przez organ dodatkowych informacji w postępowaniu.
 8. Kwestie pobrania opłat, w tym ich proporcjonalne przeliczenie.
 9. Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
 10. Wydanie decyzji.
 11. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 750 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 7 lutego cena wynosi 699 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena udziału w szkoleniu wynosi 555 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online – prosimy kliknąć w poniższy przycisk zobacz więcej.