Dobre praktyki w zakresie postępowania wobec nieletnich w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 września 2022 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dn. 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700). Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wyjaśnimy główne założenia ustawy dotyczące postępowania wobec nieletnich, w tym uprawnienia dyrektorów szkół. Podczas szkolenia omówiony zostanie przepis art. 4 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dotyczący możliwości zastosowania przez dyrektora szkoły środka oddziaływania wychowawczego wobec nieletniego. Warto wziąć udział w szkoleniu ze względu na praktyczny charakter prezentowanych treści, wiedzę i doświadczenie prelegenta, który jest czynnym zawodowo kuratorem sądowym i stosuje w praktyce regulacje prawne zawarte w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat głównych założeń ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, będą potrafili stosować przepisy ustawy i sprawnie współpracować z Sądem Rodzinnym i Nieletnich oraz kuratorem sądowym. Uzyskają umiejętności praktyczne w zakresie skutecznych oddziaływań wobec nieletnich w oparciu o ustawę i poznają dobre praktyki dotyczące sposobów zapobiegania przejawom demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, a także ścieżki postępowania w zakresie przeciwdziałania problemom wychowawczym nieletnich. Podczas prezentacji każdego modułu będą omawiane case study, wzory i przykłady pism (omówienie obiegu dokumentów, zakresu informacji).

zwiń
rozwiń
Program

I. Główne założenia ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich:
1. Pojęcie nieletniego, demoralizacji i czynów karalnych:

a) Demoralizacja nieletnich i czyny karalne jako przesłanki do stosowania ustawy.
b) Definicja nieletniego.
c) Definicja demoralizacji i czynów karalnych. 
2. Przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych:
a) Społeczny obowiązek przeciwdziałania demoralizacji nieletniego.
b) Interdyscyplinarna współpraca na rzecz zapobiegania przejawom niedostosowania społecznego nieletnich. 
3. Działania profilaktyczne i wychowawczo-resocjalizacyjne stosowane wobec nieletnich:
a) Katalog i charakterystyka środków wychowawczych, środka leczniczego i środka poprawczego, stosowanych przez sąd rodzinny wobec nieletnich:
• kategorie i katalog środków stosowanych wobec nieletnich.
• charakterystyka środków służących przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich. 
b) Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
• wykonywanie środków wychowawczych.
• metodyka pracy sądowego kuratora rodzinnego w zakresie przewidzianym w ustawie.
4. Zasady i zakres współpracy szkoły z Sądem Rodzinnym oraz kuratorem sądowym w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym:
a) Współpraca szkoły z Sądem Rodzinnym w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym.
b) Współpraca szkoły z kuratorem sądowym w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym. 
II. Podsumowanie, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, i ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy szkolni i inni specjaliści zatrudnieni w szkołach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent historii oraz studiów podyplomowych w zakresie wiedzy  o społeczeństwie i resocjalizacji z profilaktyką społeczną. Starszy kurator zawodowy w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Wykładowca akademicki, nauczyciel i wychowawca w ośrodku kuratorskim. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego, przeciwdziałania przemocy, mediacji, profilaktyki uzależnień i pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze. Współorganizator wielu przedsięwzięć popularyzujących kuratorską służbę sądową. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyką społeczną.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 5 grudnia 2022 r.