Inwentaryzacja za 2021 rok w jednostkach oświatowych w dobie pandemii koronawirusa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną aktualne wymogi prawa dotyczące inwentaryzacji, a w szczególności metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji. Zaprezentowana zostanie przykładowa dokumentacja inwentaryzacji oraz wskazane zostaną czynności niezbędne do jej prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia w jednostkach oświatowych, biorąc pod uwagę aspekty związane z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW). Prowadząca wskaże najczęstsze błędy i nieprawidłowości oraz podpowie jak się przed nimi ustrzec.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • Zapoznają się z częstotliwością i terminami inwentaryzacji oraz ugruntują wiedzę w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych, a także etapów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych w jednostkach oświatowych.
  • Otrzymają wzory niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycje stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie.
  • Nabędą umiejętność identyfikacji podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznają sposoby ich zapobiegania i rozwiązywania.
  • Poznają  możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, w tym nabytych do walki z koronawirusem, zasady inwentaryzowania księgozbioru i innych aktywów jednostki oraz ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne. 
2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa np. jak zinwentaryzować składniki majątkowe wykorzystywane w pracy zdalnej czy zajęciach hybrydowych. 
3. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Centra Usług Wspólnych (CUW). 
4. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:

  • Spis z natury;
  • Uzgadnianie sald;
  • Weryfikacja sald.

5. Wymóg porównania zasobu nieruchomości.
6. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.
7. Teren strzeżony.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek oświatowych oraz Centrów Usług Wspólnych (CUW), pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 3 listopada 2021 r.