Nadzór, kontrola oraz system finansowania samorządowych i niesamorządowych żłobków i klubów dziecięcych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostanie przeanalizowany system finansowania, rozliczania i sprawozdawczości samorządowych i niesamorządowych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uaktualnione zostaną informacje w zakresie działań nadzorczych i kontrolnych, zarówno po stronie kontrolujących, jak i kontrolowanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy i poznanie praktycznych rozwiązań dotyczących przestrzegania wymagań w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna.
 • Przedstawienie zasad finansowania, rozliczania i sprawozdawczości w jednostkach samorządowych i niesamorządowych. Analiza dostępnych źródeł finansowania, porozumień między gminami, warunków i zasad wypłaty, rozliczania dotacji oraz programu „Maluch+”.
 • Wskazanie zasad nadzoru i kontroli w samorządowych i niesamorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz różnic w prowadzeniu kontroli w podmiotach samorządowych i prywatnych.
 • Omówienie uprawnień kontrolowanego i kontrolującego.
 • Uzyskanie pomocnych materiałów – wzorów pism, regulaminów, uchwał, protokołów kontroli w wersji elektronicznej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie publicznych i niepublicznych (samorządowych i prywatnych) form opieki nad dziećmi do lat 3, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
 2. Instytucje, jednostki organizacyjne, podmioty, osoby fizyczne i prawne uprawnione do prowadzenia form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - formy opieki, wymagania, warunki, sposób organizacji.
 3.  Zakładanie żłobka, klubu dziecięcego - warunki, jakie powinien spełnić żłobek, klub dziecięcy. Dokumentacja wymagana do zgłoszenia i prowadzenia działalności opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (placówki samorządowe i prywatne).
 4. Przestrzeganie wymogu regulowanej działalności – rejestracja żłobka, rejestracja klubu dziecięcego - wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o wpis do rejestru, dokonywanie zmian w rejestrze. 
 5. Personel żłobka i klubu dziecięcego - standardy zatrudnienia, jakość opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.
 6. Wymagana dokumentacja wewnętrzna w żłobku, klubie dziecięcym i zasady sprawowania nadzoru wewnętrznego.
 7. Publiczny żłobek/klub dziecięcy w strukturze realizacji budżetu jst - zasady finansowania żłobków i klubów dziecięcych (publicznych), prowadzonych przez samorządy. Wspólna obsługa jednostek przez gminę. 
 8. Finansowanie żłobków i klubów dziecięcych (niepublicznych), prowadzonych przez podmioty inne niż samorządy: dostępne źródła finansowania, porozumienia między gminami, warunki i zasady wypłaty i rozliczania dotacji, resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. 
 9. Sprawozdawczość w działalności placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 10. Nadzór nad samorządowymi i prywatnymi żłobkami, klubami dziecięcymi - instytucje i osoby sprawujące nadzór - specyfika różnorodności prawnej.
 11. Nadzór nad instytucjami opieki sprawowany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 12. Uchwała rady danej jst w sprawie przyjęcia planu nadzoru w zakresie zgodności z danymi w rejestrze funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego, prawidłowości realizacji zadań placówki, warunków i jakości, świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 13. Różnice w prowadzeniu kontroli w podmiotach samorządowych i prywatnych.
 14. Sprawowanie nadzoru i kontroli w podmiotach niesamorządowych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.
 15. Zalecenia pokontrolne - uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego.
 16. Przykłady wymaganej dokumentacji, objętej tematyką szkolenia.
 17. Dyskusja moderowana. 
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, zarówno jst, jak i innych osób fizycznych i prawnych oraz osoby wykonujące zadania zarządcze i kierownicze w żłobkach i klubach dziecięcych, wszystkie osoby zainteresowane problematyką opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 30 listopada 2021 r.