Obsługa techniczna obiektów placówek oświatowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka

online

11-12 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00 – 14:30 każdego dnia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie stanowi kompendium wiedzy w zakresie prawidłowego realizowania w zgodzie z aktualnym stanem prawnym przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Podczas zajęć omówimy jak i kiedy przeprowadzić kontrole okresowe oraz przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń. Przeanalizujemy również jak spełnić warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe w przypadku przekazania budynku w tzw. „trwały zarząd”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.
• Poznanie możliwości w jaki sposób spełnić warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku.
• Zwiększenie wiedzy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie odpowiedzialności za kwestie przeciwpożarowe w obiekcie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Odpowiedzialność dyrektora za obiekt (lub jego część) będący siedzibą placówki:
• Pozycja placówki oświatowej, gdy przekazano jej nieruchomość w zarząd trwały.
• Pozycja placówki oświatowej, gdy przekazano jej nieruchomość w administrowanie.
• Pozycja placówki oświatowej, gdy przekazano jej część nieruchomości do użytkowania, np. w wynajętym lokalu.
2. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych, budynków, budowli, małej architektury, według Prawa budowlanego:
• Studium przypadków.
• Przeglądy niezawodności według instrukcji producenta.
3. Warunki bezpieczeństwa, w tym BHP, według Prawa oświatowego:
• Studium przypadków.
• Obowiązki i odpowiedzialność.
4. Ochrona przeciwpożarowa obiektu, w tym po zmianie przeznaczenia części obiektu:
• Plany i organizacja ewakuacji, ich aktualizacja, próbne ewakuacje . Studium przypadków.
• Strefy pożarowe w budynku. Czy przedszkole lub poradnia wychowawcza może mieć siedzibę w budynku mieszkalnym?
• Legalne warunki zmiany przeznaczenia pomieszczeń socjalnych na cele dydaktyczne.
5. Zasady przeprowadzania kontroli okresowych obiektów placówek oświatowych. Zakres, metodyka, dokumenty, zalecenia pokontrolne:
• Studium przypadków - wyniki kontroli PINB-u i PSP.
• Kontrola okresowa roczna.
• Kontrola okresowa pięcioletnia.
• Kontrola okresowa bezpiecznego użytkowania.
• Kontrola okresowa obiektów wielkopowierzchniowych, dwa razy w roku [co to jest obiekt wielkopowierzchniowy].
• Kontrola okresowa nielegalnych przeróbek i zmian a działanie PINB-u.
• Kontrola okresowa systemu ogrzewania i klimatyzacji.
• Kontrola okresowa urządzeń i instalacji szkodliwych dla środowiska, w tym według ustawy F- gazowej.
6. Obsługa urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, obowiązki, odpowiedzialność, dokumenty.
7. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej oraz KOB (książki obiektu budowlanego - krok po kroku:

• Stan obecny.
• Stan po zmianie Prawa budowlanego.
8. Metodyka przeglądów technicznych oraz tworzenia planów konserwacji, napraw i remontów.
9. Odpowiedzialność z mocy prawa (różne przepisy). Rygory i sankcje karne.
10. Zmiany Prawa budowlanego (obecne) oraz ich wpływ na nowe obowiązki przy prowadzeniu KOB i dokumentacji techniczno-budowlanej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy oraz kadra kierownicza placówek oświatowych, pracownicy służb technicznych placówek oświatowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych; od kilkunastu lat prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości; autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 4 października 2022 r.