Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla osób prowadzących kadry w oświacie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zmieniające się prawo, koniczność stosowania przepisów prawa pracy oraz Karty Nauczyciela oraz zawiłość stosunków pracy nauczycieli sprawiają, że prowadzenie spraw kadrowych w szkołach, placówkach oświatowych oraz w jednostkach je obsługujących jest niezwykle trudne i wymaga ciągłego poszerzania oraz aktualizacji wiedzy. W związku z tym, polecamy Państwu udział w 2 dniowym szkoleniu, które pozwoli na zdobycie, ale i  usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb zarówno pracowników dopiero zaczynających pracę związaną z obsługą kadrową w placówkach oświatowych, jak i tych doświadczonych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami, napotykanymi w codziennej pracy.
 • Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami, napotykanymi w codziennej pracy.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, konsultacji kwestii trudnych i zawiłych z trenerami i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ. STOSUNKI PRACY NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
I. Stosunek pracy nauczyciela.
1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów:

 • warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
 • podstawa zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony.

2. Zmiana warunków zatrudnienia:

 • zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy”, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania),
 • zmiana wymiaru etatu, przeniesienie do innej jednostki, zmiany innych warunków pracy.

3. Wynagradzanie: dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy; dodatek za wychowawstwo; świadczenie „na start”; dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka); wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
4. Rozwiązanie stosunku pracy:

 • przyczyny leżące po stronie nauczyciela: rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela; przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby; niezdolność do pracy; cofnięcie skierowania do nauczania religii; negatywna ocena pracy; niewykonanie badań profilaktycznych,
 • przyczyny organizacyjne (terminy wypowiedzenia, kryteria doboru do zwolnienia).

II. Stosunki pracy pracowników niepedagogicznych.
1. Źródła pracowniczego prawa pracy w jednostkach samorządowych.
2. Nawiązanie stosunku pracy:

 • z pracownikami z uwzględnieniem odrębności na stanowiskach urzędniczych,
 • treść umowy o pracę i informacji dodatkowej,
 • ocena pracy pracownika samorządowego.

3. Zmiana treści stosunku pracy: porozumienie stron; wypowiedzenie zmieniające; awans wewnętrzny; przeniesienie służbowe; zmiana stanowiska w związku z reorganizacją.
4. Rozwiązanie stosunku pracy: z przyczyn dotyczących pracownika (wypowiedzenie, bez wypowiedzenia); z przyczyn dotyczących pracodawcy.
5. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych: składniki wynagrodzenia (w tym dodatki); ochrona wynagrodzenia za pracę; potrącenia w wynagrodzenia.
6. Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej: okres przechowywania dokumentacji; kontynuacja akt osobowych przy ponownym zatrudnieniu pracownika.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadrowi i pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, jednostek obsługujących (CUW, ZEAS) oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w oświacie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

- Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

- Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru pedagogicznego i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 12 maja 2022 r.