• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System Informacji Oświatowej jako źródło danych do naliczenia subwencji oświatowej na 2023 rok

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej wymaga posiadania wiedzy z zakresu działania systemu, a także wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko pojętego prawa oświatowego. Dane wprowadzane są do aplikacji na bieżąco i służą między innymi do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, są również źródłem informacji dla instytucji upoważnionych do pozyskiwania danych (takich jak: sąd, policja, prokurator, komornik), stanowią ponadto źródło danych statystycznych. Tak szerokie wykorzystywanie danych gromadzonych w SIO nakłada na jednostki oświatowe ogromną odpowiedzialność za ich prawidłowe wprowadzenie oraz zgodność ze stanem faktycznym. Wiedza zdobyta podczas proponowanego szkolenia pomoże Państwu w prawidłowym wywiązaniu się z tego złożonego zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek o zakresie danych wprowadzanych do SIO.
 • Analiza procedury weryfikacji danych wprowadzonych do SIO służących do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z aplikacją Systemu Informacji Oświatowej.
 • Wskazanie zasad wprowadzania do SIO danych uczniów z Ukrainy.
 • Omówienie konsekwencji zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie wprowadzania danych do SIO oraz kwestii problematycznych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe – praktyczne wskazówki do wypełniania modułów:
  • Uczeń, w tym uczniowie z Ukrainy,
  • Nauczyciel,
  • Oddziały,
  • Dane zbiorcze,
   z uwzględnieniem źródeł danych pozyskiwanych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Szczególna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
 3. Poszerzenie zakresu danych dziedzinowych ucznia wprowadzanych do SIO w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym.
 4. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem danych z SIO.
 5. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek wprowadzających dane do Systemu Informacji Oświatowej.
 6. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO:
  • współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON oraz PESEL,
  • procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 8. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.
 9. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.
 10. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób wprowadzających dane do Systemu Informacji Oświatowej, osób odpowiedzialnych za nadzór nad wprowadzaniem danych oraz urzędników weryfikujących dane wprowadzane do SIO. Zapraszamy dyrektorów i pracowników szkół, przedszkoli, placówek, CUW oraz jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych we wprowadzanie do SIO lub ich weryfikację oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 10 października 2022 r.