Trudne zachowania uczniów z autyzmem – metody pracy i dobre praktyki

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zapoznają się Państwo z rodzajami trudnych zachowań uczniów z autyzmem, występujących w aspekcie łamania norm społecznych, problemów w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych oraz sposobów postępowania w takich sytuacjach. Podczas zajęć przedstawimy dobre praktyki i przekażemy wskazówki w zakresie metod pracy i działań, jakie można podjąć aby odnieść sukces w pracy z dzieckiem z autyzmem, prezentującym trudne zachowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności pracy z uczniem z agresją, autoagresją, sensoryzmami, fiksacjami i stereotypiami.
• Zapoznanie z rodzajami trudnych zachowań uczniów z autyzmem, występujących w aspekcie łamania norm społecznych oraz problemów w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych.
• Zdobycie wiedzy na temat deficytów społecznych, zaburzeń zachowania i zaburzeń funkcji poznawczych jakie może mieć uczeń z autyzmem i zrozumienie jaki ma to wpływ na jego funkcjonowanie.
• Zdobycie umiejętności rozpoznawania przyczyny trudnych zachowań ucznia z autyzmem, poznanie wybranych sposobów deeskalacji trudnych zachowań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota spektrum autyzmu a zachowania trudne (czyli jakie?) w zakresie kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u dziecka/nastolatka z autyzmem.
2. Zachowanie jako komunikat:

• Analiza niepożądanego zachowania ucznia z autyzmem – z doświadczenia i praktyki.
3. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na zachowanie ucznia z autyzmem:
• Rola fiksacji i stereotypii - jak je zamienić na działanie rozwijające potencjał dziecka?
• Interwencje sensoryczne w klasie – wskazówki postępowania.
4. Przyczyny trudnych zachowań uczniów z autyzmem:
• Jak je rozpoznać?
• Analiza indywidualnych przypadków. 
• Schemat postępowania z trudnymi zachowaniami.
5. Deeskalacja trudnych zachowań:
• Metoda ABC. 
• Rozpoznawanie źródła zachowania.
6. Podsumowanie: 
• Trudne zachowania – co robić, jak reagować? 
• Spokojne zachowanie – jak je osiągnąć? 
• Klucz do sukcesu – wskazówki dla nauczycieli. 
• Metoda win-win.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra kierownicza placówek oświatowych, nauczyciele, nauczyciele wspomagający, specjaliści zatrudnieni w jednostkach oświatowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Posiada 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne) na różnych poziomach edukacyjnych. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 1 czerwca 2022 r.