• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tworzenie żłobków i klubów dziecięcych oraz nowych miejsc w jednostkach już istniejących w ramach programu „Maluch+”. Dokumentacja ustrojowa i wewnętrzna instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 27 lutego 2024 r. obowiązuje cena: 399 netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zbliża się czas oddawania do użytku żłobków i klubów dziecięcych, tworzonych w ramach programu „Maluch+”. Instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 to podmioty szczególne, ze względu na adresatów, którym dedykują swoje usługi (dzieci), charakter prowadzonej działalności, wymogi, które są im stawiane oraz ze względu na specyfikę zatrudnianych w nich pracowników. Rodzic, oddający swoje dziecko pod opiekę żłobka, oczekuje wysokiego standardu realizacji usługi we wszystkich obszarach. Jednym z zadań takiej instytucji oraz organu ją prowadzącego jest zrealizowanie tych oczekiwań. Ponadto obowiązkiem jest prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa – w tym w zakresie ustroju, świadczonych usług, bezpieczeństwa, wymogów sanitarno-lokalowych, prawa pracy i innych. Bez wątpienia dla sprawnego funkcjonowania i odpowiedniej realizacji nałożonych na te instytucje zadań, niezbędne wydają się uregulowania ustroju jednostki (statut, regulaminy wewnętrzne, procedury itd.), a także właściwa systematyzacja obszaru świadczonych usług.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego wszystkie ww. kwestie zostaną omówione i poparte praktycznymi przykładami. Trener - praktyk, konsultujący i wdrażający modele tworzenia instytucji opieki na dziećmi do la 3 odpowie na pytania i wyjaśni wątpliwe kwestie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przedstawienie dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (samorządowych i nie samorządowych), w tym dotyczących stanowienia procedur w obszarze ustrojowym,
 • wskazanie odpowiednich uregulowań i zapisów w dokumentach ustrojowych żłobka/klubu dziecięcego oraz odpowiednich klauzul w umowach cywilno-prawnych, zawieranych z rodzicami,
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych dotyczących tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (samorządowych i nie samorządowych),
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu norm zatrudniania pracowników w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 (samorządowych i nie samorządowych), statusu tych pracowników, kwalifikacji i zasad wynagradzania, a także wymogów prowadzenia wewnątrzzakładowej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – uwarunkowania formalno-prawne regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Formy organizacyjne opieki nad dziećmi do lat 3.
 3. Podmioty uprawnione do tworzenia i prowadzenia instytucji opieki (gmina, osoba fizyczna, osoby prawne, podmiot gospodarczy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe).
 4. Procedury związane z utworzeniem i zarejestrowaniem żłobka lub klubu dziecięcego przez jednostkę samorządu, podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 5. Katalog uchwał organu stanowiącego w gminie dotyczących tworzenia i funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego.
 6. Wymagania w zakresie warunków lokalowo-sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego stawiane żłobkom/klubom dziecięcym.
 7. Wymagania kwalifikacyjne stawiane pracownikom żłobków/klubów dziecięcych, dyrektorom żłobków i osobom kierującym pracą klubów dziecięcych.
 8. Etatowe normy zatrudnienia pracowników żłobka/klubu dziecięcego oraz normy czasu pracy tych pracowników.
 9. Zespoły żłobków a zespoły żłobkowo-przedszkolne - czy są dopuszczalne?
 10. Czy dyrektor przedszkola może być równocześnie dyrektorem żłobka bądź osobą kierującą klubem dziecięcym?
 11. W jaki sposób przeprowadzić nabór pracowników żłobka/klubu dziecięcego?
 12. W jaki sposób prowadzić rekrutację dzieci do żłobka/klubu dziecięcego?
 13. Zasady ustalania opłat za usługi opiekuńcze oraz za wyżywienie.
 14. Przepisy wewnętrzne – katalog obligatoryjnych i fakultatywnych regulaminów, procedur i instrukcji wprowadzonych w żłobku/w klubie dziecięcym.
 15. Przykłady dobry i złych praktyk w zakresie zapisów uchwał i regulaminów określających ustrój i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi i do lat 3.
 16. Dyskusja
 17. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, realizujący w imieniu gminy zadania z zakresu prowadzenia lub nadzorowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, a także urzędnicy tych gmin, które realizują zadanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu „MALUCH+”, właściciele i dyrektorzy samorządowych i prywatnych żłobków, osoby kierujące samorządowymi i prywatnymi klubami dziecięcymi, przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania tym sektorem, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, firm i instytucji szkoleniowych. Ekspert i autor materiałów, opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele tworzenia instytucji opieki na dziećmi do la 3 w jednostkach samorządu terytorialnego. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej, redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek, jak i innym pracownikom tego sektora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 6 marca 2024 r.