Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w związku ze zmianami prawa oświatowego od 1 września 2022 r.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z szeregiem zmian, wprowadzonych w prawie oświatowym, konieczne jest dokonanie modyfikacji w regulaminie wynagradzania nauczycieli, przyjętym uchwałą rady jednostki samorządu terytorialnego oraz wprowadzenie aktualizacji w innych uchwałach dotyczących nauczycieli. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu o powyższej tematyce, pozwalającym na zdobycie uporządkowanej, syntetycznej wiedzy, popartej praktycznymi wskazówkami i wzorami dokumentów, uchwał czy zarządzeń, w celu właściwej realizacji przez samorządy zadań z zakresu oświaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zmian wprowadzonych w prawie oświatowym, wpływających na wynagradzanie nauczycieli, skutkujących koniecznością dokonania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.
 • Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie prawa oświatowego, wymuszających konieczność aktualizacji w innych uchwałach dotyczących kwestii wynagradzania nauczycieli.
 • Dokonanie analizy dotyczącej opracowania, uzgadniania i zapisów w aktach prawa miejscowego dotyczących nauczycieli.
 • Treść propozycji zapisów w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostanie uzupełniona projektem zapisów, wynikających ze zmian w oświacie koniecznych do wdrożenia od 1 września 2022 r. - pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nowozatrudnieni specjaliści, zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami zapisów treści uchwał, projektów uchwał, analizą rozstrzygnięć nadzorczych oraz przykładami innej wymaganej dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne uwzględniane przy opracowaniu regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wymagania prawne do konstruowania aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.
 2. Rola i zadania rady danej jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nauczycieli, wynikające z kompetencji organu stanowiącego.
 3. Obowiązek uzgadniania projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegółowe uprawnienia resortowe określone w ustawie Karta Nauczyciela.
 4. Zadania rady w stosunku do nauczycieli, wynikające z regulacji znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, obowiązujące od 1 września 2022 r.
 5. Informacje ogólne dotyczące szkół i placówek oświatowych, w których nauczyciele są objęci zapisami regulaminu wynagradzania (publiczne i niepubliczne).
 6. Zakres świadczeń i dodatków w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli:
  • dodatek motywacyjny,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za uciążliwe warunki pracy,
  • dodatek za trudne warunki pracy,
  • dodatek za wychowawstwo,
  • dodatek dla opiekunów grup przedszkolnych,
  • dodatek dla opiekuna stażu,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
  • wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw,
  • nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
  • dodatek za szczególne warunki pracy,
  • inne ustalone przez jst dodatki.
 7. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego, jakości realizowanych zadań oraz stażu pracy i formy zatrudnienia.
 8. Możliwość i zasady przyznawania dodatków regulowanych nauczycielom, zatrudnionym w kilku szkołach.
 9. Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom sprawującym funkcje kierownicze.
 10. Dyskusja, analiza kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe – organów stanowiących i wykonawczych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych z ramienia organu prowadzącego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert w projekcie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST" realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER na zlecenie MEN. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 12 sierpnia 2022 r.