Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dokumentowanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, możliwe wydatki, jakie można sfinansować z Funduszu w szkole i placówce oświatowej budzą nadal wiele wątpliwości. Specjalista, prowadzący proponowane szkolenie, w przystępny i praktyczny sposób, omówi przepisy prawne i ich znaczenie w tworzeniu oraz administrowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, opierając się na konkretnych przykładach. Zwróci również uwagę na wyniki kontroli ZUS i interpretacje izb skarbowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych pod względem praktycznej strony stosowania przepisów.
 • Omówienie kwestii odpisów na ZFŚS w 2022 r. w związku z najczęściej występującymi wątpliwościami.
 • Zwrócenie uwagi na kwestie ochrony danych osobowych w zakresie administrowania ZFŚS, w szczególności w zakresie dokumentowania sytuacji socjalnej osób uprawnionych.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • kiedy pracownik zatrudniony u kilku pracodawców jest uprawniony do korzystania z Funduszu?
 • czy można wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe?
 • jak ustalić kryteria przyznawania świadczeń?
 • czy środki z 500+ należy wliczyć do dochodu?
 • jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z ZFŚS, w tym dotyczącą sytuacji dochodowej osób uprawnionych?
 • jakie nieprawidłowości najczęściej występują w regulaminach ZFŚS?
zwiń
rozwiń
Program

1. Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych w 2022 roku:

 • obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów,
 • odpisy na pracowników niepedagogicznych.

2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu:

 • pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
 • emeryci i renciści -zasady korzystania,
 • członkowie rodzin, którzy są uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego,
 • możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby,
 • zasady podziału środków ZFŚS.

3. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS:

 • pojęcie działalności socjalnej,
 • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych),
 • problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
 • pomoc materialna: rzeczowa i finansowa,
 • pożyczki mieszkaniowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych obsługujących szkoły, pracownicy kadr, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy, odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 20 czerwca 2022 r.