Zakończenie roku szkolnego - dokumentacja wynikająca z obowiązków kierowniczych, zarządczych oraz ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wzory, przykłady dokumentów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie dokumentacja związana z zakończeniem roku szkolnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podsumowanie i udokumentowanie zamknięcia roku szkolnego, zwłaszcza w okresie epidemii budzi wiele wątpliwości. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu pomoc w ocenie i wyciągnięciu wniosków z działań szkoły we wszystkich jej obszarach funkcjonowania - od nadzoru do wniosków i informacji z czynności kierowniczych dyrektora. Uczestnikom szkolenia - dyrektorom szkół/przedszkoli/placówek oraz przedstawicielom jst, realizującym zadania oświatowe udostępnimy niezbędne wzory sprawozdań, raportów, procedur, pism, przykłady wniosków i zaleceń, które stanowią podstawę planowania kolejnego roku szkolnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności dotyczących prawidłowego przygotowania dokumentacji dotyczącej zakończenia roku szkolnego wynikająca z obowiązków kierowniczych i sprawozdawczych.
 • Uzyskanie wskazówek prawnych i organizacyjnych w zakresie przygotowania dokumentacji – sprawozdania z nadzoru, wyników i wniosków z działań szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
 • Wyposażenie uczestników – dyrektorów szkół/placówek oświatowych i przedstawicieli organu prowadzącego w wiedzę i niezbędne materiały (przykład sprawozdania z nadzoru, wzory dokumentów dot. kontroli zarządczej- czynności dyrektora jako kierownika jednostki i przełożonego służbowego wszystkich pracowników) dotyczące przygotowaniu dokumentacji związanej z zakończeniem roku szkolnego.
 • Możliwość konsultacji kwestii problematycznych, rozwiania wątpliwości, niejasności z zakresu problematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Usytuowanie dyrektora/osoby sprawującej funkcję kierowniczą w prawie oświatowym oraz samorządowym (kierownik gminnej jednostki organizacyjnej):
  • kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • wykonywanie funkcji przełożonego służbowego wobec nauczycieli i osób nie będących nauczycielami,
  • odpowiedzialność za całokształt działań szkoły/placówki we wszystkich obszarach działalności,
  • odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczności szkolnej oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju uczniów,
  • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja uchwał rady,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • współdziałanie z jst wynikające z realizacji lokalnej polityki oświatowej oraz odpowiedzialności za dysponowanie finansami szkoły.
 2. Wyniki i wnioski z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
 3. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:
  • wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów,
  • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  • wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
  • działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 4. Wyniki i wnioski z działań wynikających ze specyfiki szkoły:
  • kontrola przestrzegania przepisów prawa: procedury bezpieczeństwa na przerwach (zwłaszcza zakresie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa uczniów w czasie pandemii); realizacja zajęć dodatkowych w szkole, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizacja programów nauczania,
  • ewaluacja wewnętrzna w zakresie: skuteczności udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim uczniom; współpracy z rodzicami w zakresie nauki zdalnej w okresie pandemii,
  • monitorowanie: wdrażania nowych metod pracy do nauki zdalnej; kształtowania i respektowania norm społecznych; elementów doradztwa zawodowego na wszystkich zajęciach.
  • wspomaganie nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego: promowanie ciekawych rozwiązań dydaktycznych, w tym nauki zdalnej; wspieranie wszystkich nauczycieli zdobywających nowe kwalifikacje; wspieranie nauczycieli realizujących ciekawe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, w tym w pracy zdalnej; diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami w zakresie nauki zdalnej; pomoc młodym nauczycielom w gromadzeniu dokumentacji związanej z rozwojem zawodowym.
 5. Wnioski z ogółu działań podejmowanych przez dyrektora w ramach kontroli zarządczej - wyniki realizowanych działań kierowniczych wynikających z czynności służbowych przez kierownika oświatowej jednostki organizacyjnej. Uwzględnienie terminowości i oceny wykonywanych zadań:
  • wyniki i wnioski z dokonanej oceny pracy nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
  • podsumowanie (wnioski) określanych potrzeb nauczycieli zgłaszanych we wnioskach o dofinansowanie doskonalenia zawodowego oraz zrealizowanych szkoleń wewnątrzszkolnych realizowanych w ramach wspomagania nauczycieli,
  • plan szkoleń pracowników niepedagogicznych- zgodność tematyki z wymaganiami i planem szkoleń,
  • informacja dot. naboru pracowników/służby przygotowawczej,
  • informacje o zmianach dokonanych w aktach prawa wewnątrzszkolnego- wnioski ze zmian wdrażanych w związku ze zmienną formą kształcenia- ocena zmian w przydziałach zadań innych niż w pensum, w związku ze szczególnymi warunkami funkcjonowania szkoły w warunkach epidemicznych,
  • wyniki i wnioski całorocznej kontroli dokumentacji pedagogicznej nauczycieli i specjalistów,
  • wnioski ze współpracy z rodzicami, w szczególności analiza skuteczności przyjętych form współdziałania z rodzicami w trakcie kształcenia na odległość,
  • wyniki i wnioski z realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
  • wnioski z analizy frekwencji uczniów oraz kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
  • wnioski z zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w odniesieniu do reżimu sanitarnego i obowiązujących wytycznych- analiza wypadków,
  • informacja dotycząca udzielonych pełnomocnictw, dodatkowych przydziałów czynności- ocena, wyniki- zatwierdzanie dokumentacji finansowej,
  • wyniki i wnioski z realizacji zadań wynikających z realizacji planu finansowego szkoły w bieżącym roku szkolnym,
  • informacja dotycząca liczby i zakresu wydanych zarządzeń.
 6. Przykład sprawozdania z nadzoru dyrektora.
 7. Analiza materiałów przekazanych uczestnikom szkolenia- dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe -dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za prowadzenie spraw z zakresu oświaty, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 11 czerwca 2021 r.